Rapport från förbundsstyrelsens sammanträde den 13 april 2015

Styrelsen fick en rapport från mötet med NSSK som Carina Laurin Stensson deltagit i. Där redovisades bland annat att Finland inför legitimation 2016 både för socialarbetare (masternivå) och för socionomer (fil kand).

Heike Erkers och Anita Davidsson har besökt Norrbotten på ordförandeturné. Fyra olika arbetsplatsbesök genomfördes och medlemmarna bjöds in till en helkväll med tal och underhållning.

Styrelsen fick också en kort genomgång om kampanjen ”Slutsnackat. Det behövs mer resurser i socialtjänsten”. Den nya webben får allt fler besökare, visar den statistik vi kan se för tillfället. Det är viktigt att så många som möjligt pushar för vårt nya forum och deltar i diskussionerna.

Medlemsutveckling

Det tredje kvartalet i år redovisade vi 64 903 medlemmar. Vi har ökat med 639 yrkesverksamma medlemmar under samma period. Antalet studenter har minskat beroende på den årliga ”städning” som vi gör i medlemsregistret.

God arbetsmiljö för ett hållbart arbetsliv

Förslag till arbetsmiljöpolitiska programmet presenterades. Förlagen har tidigare diskuterats på ordförandekonferensen och på styrelsemöten.

I programmet utvecklar förbundet synen i de övergripande arbetsmiljöfrågorna. Ett helhetsgrepp som pekar på att god arbetsmiljö både är ett mål och ett medel.

Långsiktiga, strategiska satsningar på en god arbetsmiljö ses i förslaget till program som en förutsättning för ett hållbart arbetsliv och för hållbar ekonomisk tillväxt. Det systematiska arbetsmiljöarbetet och partssamverkan är nyckeln till framgång. Styrelsen avslutar diskussionen om programmet på nästa sammanträde.

Kuratorsfrågan

Legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården diskuterades på sammanträdet. Alliansens företrädare i socialutskottet har tillsammans med Heike Erkers skrivit en debattartikel i frågan.

Vi kräver en snabb handläggning av socialdepartementet för legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården. Frågan är också på högkant på socialutskottets sammanträden under denna månad.

Kongressen

En kort rapport gavs om förberedelserna inför kongressen den 8-10 maj.

Avslutande diskussioner

Styrelsen avslutade sitt sammanträde med en diskussion om ensamkommande flyktingbarn och frågan om var de statliga jobben ska finnas i framtiden. Båda frågorna återkommer på framtida styrelsemöten.