Rapport från Förbundsstyrelsens sammanträde september 2015

Öppet Sverige, ny socialtjänstlag och avtalsförhandlingar var viktiga frågor som förbundsstyrelsen diskuterade under sitt internat.

Den nya styrelsen hade bråda dagar när alla viktiga frågor under kongressperioden skulle diskuteras.

Översyn av socialtjänstlagen

Per-Anders Sunesson från Socialdepartementet samtalade med förbundsstyrelsens ledamöter om direktiven till en ny socialtjänstlag. Ambitionen är att direktiven ska vara klara i december 2015.  Den nu gällande socialtjänstlagen trädde i kraft för 30 år sedan.

Förbundet förbereder nu ett antal aktiviteter för att vi ska vara en del i processen att formulera en ny socialtjänstlag. Vi planerar för referensgrupper, en webbsida, undersökningar och en debattbok som kommer i februari 2016.Öppet Sverige

Styrelsen fick en genomgång om hur arbetet har gått vidare med projektet Öppet Sverige. En andra rapport kommer de närmaste dagarna, den handlar om ensamkommande flyktingbarn. Ytterligare rapporter planeras, bland annat om boendefrågan, svenskundersvisning, etablering på arbetsmarknaden och papperslösa.

Rapporterna grundas på den stora undersökning som gjordes under våren bland våra medlemmar som arbetar med migration/integration. Den första rapporten presenterades på kongressen.

Fyra regionala rapporter ska dessutom presenteras under Heike Erkers och Özz Nûjens Öppet Sverige-turné i höst.

Avtalsfrågor

Kommande avtalsrörelse inom privatsektor diskuterades. Under hösten kommer parterna att presentera sina yrkanden. Förhandlingarna ska vara slutförda den sista mars 2016. Det är 475 avtal som ska förhandlas. Styrelsen diskuterade också den avtalsrörelse som berör de förbund (Kommunal, Lärarnas samverksråd och Hälso- och sjukvården) som ska förhandla inom kommun, landsting och Pacta-företagen under våren.

Akademikerförbundet SSR s förhandlingsråd för landstingskommunal sektor är den 26 november 2015.

Legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården

Efter riksdagsbeslutet om tillkännagivande i juni har regeringen nu en skrivning i budgetpropositionen som presenteras den 21 september. Ambitionen från regeringens sida är att återkomma senast i budgetpropositionen 2017. Däremellan ska regeringen skyndsamt utreda gränsdragning/organisatoriska frågor.

Etik i socialt arbete - etisk kod för socialt arbete

Professor Erik Blennberger presenterade förslaget till Etik i socialt arbete. Den nya etiska koden i socialt arbete antogs av förbundsstyrelsen.

Rekrytering

Vi växer, vid halvårsskiftet var vi 65 302 medlemmar, 718 fler yrkesverksamma medlemmar hittills. Men vi ska bli många fler och vi behöver rekrytera mera. Styrelsen diskuterade frågan efter att rekryteringsenheten på kansliet presenterat sitt arbete och sina förlag. Denna fråga återkommer i form av en rekryteringskampanj.

Chefsföreningen

Margaretha Sandberg, ordförande Svensk Chefsförening, berättade om verksamheten för förbundets chefer. Det är 7000 verksamma chefer i föreningen. De har tillgång till Chefdirekt, coachstöd, samarbeten, nätverk, Chefstidningen, forskning och undersökningar. Dessutom ett stort antal chefsfredagar och konferenser över hela landet som arrangeras för Chefsföreningen medlemmar.

Välfärdsvecka 2016

Styrelsen beslutade att förbundet ska arrangera en välfärdsvecka 2016, den 11-16 april. Temat är Uppdrag Välfärd. Precis som år 2014 kommer det att vara flera viktiga frågor att jobba med. Alla medlemmar inom alla sektorer ska känna sig berörda och förhoppningsvis ska förbundet synas på alla tänkbara platser med våra krav under veckan.