Rätt till elevhälsa lika viktig på Komvux

Stödet från elevhälsan kan ha en avgörande roll för många elevers skolresultat. Ändå finns det en grupp studerande som helt saknar rätt till det stödet, elever i den kommunala vuxenutbildningen. Det är en lucka som snarast bör täppas till, skriver förbundets ordförande Heike Erkers i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Det pågår en historisk satsning på vuxenutbildning i Sverige just nu. Kompetensbristen är stor på den svenska arbetsmarknaden och regeringen satsar på kunskapslyft, yrkesutbildning, utbildningskontrakt och rätt till kommunal vuxenutbildning. Vuxenutbildning är en möjlighet för människor att utbilda sig för ett nytt yrke eller komplettera tidigare studier. Kommunal vuxenutbildning innebär ofta en ny chans när det gäller utbildning, för den som av olika skäl inte klarade av gymnasiestudierna under tonåren likväl som för den som är ny i Sverige.

Alla elever, från förskoleklass till gymnasiet, har rätt till elevhälsa som ett stöd för att nå målen i skolan. Elevhälsan ska erbjuda medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Uppdraget är framför allt att vara förebyggande och hälsofrämjande. Den kommunala vuxenutbildningen får erbjuda elevhälsa, men det är inget krav. Studenter på högskola däremot har rätt till tillgång till hälsovård, särskilt förebyggande sådan som främjar deras fysiska och psykiska hälsa. Deltagare på folkhögskola har rätt till kurativt stöd. Det bara en grupp studerande som inte har rätt till förebyggande hälsofrämjande insatser som ett stöd i utbildningen och det är eleverna på icke akademisk vuxenutbildning som Komvux.

Vi vet, som det fackförbund som organiserar 80 procent av alla skolkuratorer, att många av dem även ska vara tillgängliga för elever på Komvux. Men i ett läge där hälften av alla kuratorer har 800 eller fler elever att ansvara för, som våra undersökningar visar, är det svårt att få tiden att räcka till även för vuxenstuderande. Några kommuner har valt att anställa kuratorer på Komvux, ofta sedan lärarna framfört att de får ta emot mycket frågor om psykisk ohälsa, sociala problem och hur man kan hitta rätt hjälp inom välfärdssystemen.

Många elever på Komvux har tidigare dåliga erfarenheter av skolan. Det kan handla om att skolan inte har lyckades anpassa undervisningen efter deras förutsättningar eller att de inte fick det stöd de hade behov av. Kuratorn kan både hjälpa till med att organisera utbildningen efter elevernas förutsättningar och motivera och stärka eleverna i studiearbetet. Kuratorn kan också precis som i andra skolformer användas för att ge handledning till lärarna i hur de bäst ska kunna ge stöd till olika elever.

På SFI, Svenska för invandrare, har kuratorn ofta rollen att samordna alla myndighetskontakter som nyanlända elever har, något som motverkar dubbelarbete och kan hjälpa elever vidare till exempelvis hälso- och sjukvården. I likabehandlingsarbetet har kuratorn en viktig roll och är ofta den som skriver likabehandlingsplaner och genomför samtal när elever blivit kränkta.

Utgångspunkten för vuxenutbildningen ska vara den enskildes behov och förutsättningar, menar regeringen. Den kraftsamling som regeringen nu gör på kommunal vuxenutbildning borde kompletteras med rätt till det lättillgängliga förebyggande stöd som elevhälsan är. Då kan lärare få handledning i hur elever och lektionssituationer kan hanteras, samtidigt som det förebygger ohälsa bland eleverna. Alla blir vinnare när fler elever når utbildningens mål. Därför behöver alla elever och studerande ha tillgång till elevhälsa oavsett ålder och utbildningsform.