"Rätten till god hälsa måste gälla alla"

Rätten till god hälsa ska inte vara förbehållen dem som har råd: Den måste gälla alla, oberoende av ursprung eller rättslig status. Därför skriver vi under Rätt till vård-initiativet.

Akademikerförbundet SSR har beslutat att ställa sig bakom initiativet Rätt till vård, som uppmanar Sveriges riksdag och regering att omgående säkerställa att asylsökande, papperslösa personer och utsatta EU-medborgare som vistas i Sverige får rätt till vård efter behov och på lika villkor, oberoende av ursprung eller rättslig status. 

– Rätten till god hälsa måste gälla alla, också den som är papperslös, asylsökande eller utsatt EU-medborgare. Självklart ska ett rikt land som Sverige kunna ge bästa möjliga hälsovård, sjukvård och tandvård på lika villkor och det är orimligt att utsätta hälso- och sjukvårdspersonal för den konflikt det innebär med professionernas etiska regler, säger Heike Erkers, förbundsordförande i Akademikerförbundet SSR.

Ställningstagandet i sin helhet

Dagens vård till papperslösa och EU-migranter präglas av stora skillnader vad gäller kunskap om lagstiftningen och dess tillämpning. Vården varierar därför stort i landet. Därför blir människor med tydliga vårdbehov alltjämt nekade behandling som de har rätt till. Detta är oförenligt med all grundläggande vårdetik och oacceptabelt i en rättsstat.

Ur ett patientsäkerhetsperspektiv måste samma grundläggande krav ställas på all vård. Att införa juridiska hinder för vård i rätt tid till rätt patient kan äventyra patientsäkerheten och bör därför inte accepteras.

Den nuvarande, otydliga och svårtolkade lagstiftningen i Sverige särbehandlar särskilt utsatta grupper av människor. Organisationerna bakom Rätt till vård-initiativet har i ett uttalande i november 2013 förkastat begreppet ”vård som inte kan anstå” som medicinskt oanvändbart och oetiskt.

EU-migranter som inte har sjukförsäkring från hemlandet, saknar helt rätt till subventionerad vård. För dessa människor omöjliggör det i praktiken att de kan få vård i Sverige. Detta är inte humanitärt och är oförenligt med Sveriges åtaganden om mänskliga rättigheter.

Den rådande situationen försätter dagligen hälso- och sjukvårdspersonal i konflikt med professionernas etiska regler och innebär att rådande, motsägelsefulla lagstiftning kan utgöra en arbetsmiljörisk, något som också framhölls av den statliga utredningen om vård för papperslösa år 2011. Det finns uppenbara, tunga humanitära argument, liksom ett folkhälsoperspektiv och samhällsekonomiska skäl att erbjuda vård på lika villkor till var och en som har behov av vård.

Sverige har förbundit sig att respektera de grundläggande mänskliga rättigheterna. Rätten till bästa möjliga hälsa gäller var och en som vistas inom respektive stats jurisdiktion oavsett juridisk status. Sverige är skyldig att respektera, skydda och uppfylla denna rättighet för alla.

Vi uppmanar därför Sveriges riksdag och regering att omgående säkerställa att asylsökande, papperslösa personer och utsatta EU-medborgare som vistas i Sverige får rätt till vård efter behov och på lika villkor, oberoende av ursprung eller rättslig status. Vi förväntar oss tydligare lagstiftning och ett klarläggande av hur lagarna skall tillämpas på riksnivå.

Sverige har en lång tradition av solidaritet med utsatta folk och samhällsgrupper. I denna anda är det följdriktigt, rätt och värdigt att ett rikt, humanitärt och demokratiskt samhälle inte begränsar utsatta människors rätt till bästa möjliga hälsa genom en hälso- och sjukvård eller tandvård på lika villkor.

The right to healthcare on equal terms

The right to access healthcare should not be luxury afforded only to those who can afford it. It is a right that applies to everybody, regardless of their country of origin or legal status. That is why the Union for Professionals supports the initiative The right to healthcare on equal terms. Chairwoman Heike Erkers says:

"The right to good health has to apply to everybody – including the undocumented immigrant, the asylum seeker and the vulnerable EU migrant. Of course a rich country like Sweden should be able to offer the best possible healthcare and dental care on equal terms. And it's unreasonable to expect healthcare professionals to deal with a situation that clashes with their professional ethics."

The health care provided today to Undocumented Migrants and EU-migrants is characterized by significant disparities in knowledge about the legislation and its application. The health care therefore varies considerably throughout the country. Consequently, people with clear healthcare needs are still denied treatment to which they are entitled. This is incompatible with basic medical ethics and unacceptable under the rule of law.

From a patient safety approach, the same basic requirements must be put on all care. To introduce legal barriers to timely healthcare for the right patient can endanger the patient’s safety and should for that reason not be accepted.

The present, ambiguous and difficult-to-interpret legislation in Sweden disfavours specifically vulnerable groups of people. The organizations behind the Right to Care Initiative have in a statement in November 2013 rejected the term "care that cannot be deferred" as medically unserviceable and unethical.

EU-migrants who do not have health insurance in their own country are not entitled to subsidized care at all. In practice, this makes it impossible for them to receive healthcare in Sweden. This is not humanitarian and is incompatible with Sweden's human rights commitments.

The current situation daily puts healthcare professionals in conflict with the ethical codes of the professions and amounts to that the prevailing, contradictory legislation may constitute a work environment hazard, which was also emphasized by the official government inquiry Health Care for Undocumented Migrants et al. in the year 2011. There are obvious, substantial humanitarian arguments, as well as a from a public health perspective and national economics, reasons to offer healthcare on equal terms to each and every one in need of care.

Sweden has committed to respecting the fundamental human rights. The right to the highest attainable standard of health applies to everyone who resides within the jurisdiction of each state regardless of legal status. Sweden is obliged to respect, protect and fulfil this right for all.

We therefore call on the Swedish Parliament and Government to immediately ensure that asylum seekers, undocumented migrants and vulnerable EU-citizens residing in Sweden are entitled to healthcare as needed and on equal terms regardless of origin or legal status. We expect more coherent legislation and a clarification of how the legislation is to be applied at the national level.

Sweden has a long tradition of solidarity with vulnerable peoples and communities. In this spirit, it is consequential, right and decent that a rich, humanitarian and democratic society does not limit vulnerable people's right to the best possible health through a healthcare or dental care on equal terms.