Rättssäkerheten i fara vid bedömningar om stöd till funktionsnedsatta

Bedömningarna om funktionsnedsattas rätt till assistansersättning har blivit mer restriktiv. Oron bland människor med omfattande funktionsnedsättning att de står i tur att drabbas är stor. Och den oron är berättigad, anser nära sju av tio LSS-handläggare i kommunerna. Det visar en ny undersökning från Akademikerförbundet SSR.

LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, infördes 1994. Det är en rättighetslag men bedömningarna om vilka som har rätt till insatser enligt lagen har stramats åt.

Över 90 procent av LSS-handläggarna i kommunerna instämmer i påståendet att Försäkringskassan har blivit mer restriktiv när det gäller rätt till assistansersättning, framför allt som en följd av prejudicerande domar. Var fjärde LSS-handläggare tror även att debatten om fusk har påverkat. Men också kommunerna har blivit mer restriktiva, anser en majoritet av handläggarna.

”Assistansen bör ses över, men så här många avslag är inte rimligt”, menar en handläggare. ”Det har blivit mycket svårare att över huvud taget omfattas av lagen. Personer med mycket stora behov åker ur försäkringen eller kommer aldrig in. Resultatet kommer att bli en återinstitutionalisering”, anser en annan.

– Självklart är det viktigt att det finns en kontroll av att resurserna går till det som de är avsedda för. Men det får inte bli en jakt på kostnader där de som har rätt till stöd enligt lagen nekas ersättning, säger Heike Erkers, ordförande för Akademikerförbundet SSR.

På frågan om kommunerna klarar att uppfylla rättssäkerheten enligt lagens intentioner svarar hälften av handläggarna nej. Hög arbetsbelastning och tidsbrist pekas ut som en förklaring.

–  Det är starkt oroande. Kommunpolitiker måste stå upp för lagens intentioner och se till att LSS-handläggare har förutsättningar att utföra sitt uppdrag på ett rättssäkert och professionellt sätt, säger Heike Erkers.

Sju av tio LSS-handläggare anser att arbetsbelastningen generellt är hög på arbetsplatsen. Omkring hälften svarar att personalomsättningen är hög och 85 procent uppger att antalet handläggare från bemanningsbolag har ökat det senaste året.

Undersökningen har besvarats av 95 LSS-handläggare runt om i landet under perioden 21 oktober – 28 november 2016.