Regeringen slår undan benen för nyanländas jobbchanser

Regeringens förslag om tillfälliga uppehållstillstånd slår undan benen för stora delar av etableringspolitiken. Det skriver Akademikerförbundet SSR i ett mycket kritiskt remissvar, som på punkt efter punkt underkänner förslaget. Det är helt ogenomtänkt och kommer att få en rad allvarliga konsekvenser, säger förbundets ordförande Heike Erkers.

Förslaget har så stora brister att Akademikerförbundet SSR i första hand avstyrker det i sin helhet. I andra hand föreslås förändringar för att eliminera de största problemen.

Den nya lagen innebär bland annat att tillfälliga uppehållstillstånd på i regel ett år blir grundregeln för asylsökande. Den som därefter har fått arbete och kan försörja sig kan beviljas permanent uppehållstillstånd. Möjligheterna till familjeåterförening begränsas kraftigt.

– Det är djupt oroande att regeringen utan konsekvensanalys lägger fram ett förslag med så långtgående följder. Vi har aldrig tidigare sett något som så totalt strider mot alla ambitioner som gäller möjligheterna till integration och etablering. Det är också starkt inhumant och redan utsatta barn riskerar att få betala ett högt pris för den nya politiken, säger förbundets ordförande Heike Erkers.

Med uppehållstillstånd på endast ett år kommer det i praktiken inte att gå för akademiker att delta i de så kallade snabbspår som parterna har utformat i samarbete med regeringen. Detta samtidigt som 18 av de 20 största bristyrkena är akademikeryrken.

– Det kommer att bli omöjligt för akademiker att jobba med det som de är utbildade för. Det är ett oerhört slöseri och dåligt för alla. Risken är överhängande att akademiker fastnar i enkla jobb och därmed tränger undan de grupper som behöver de jobben, säger Ursula Berge, samhällspolitisk chef.

Förslaget strider mot en rad internationella konventioner, bland annat barnkonventionen, påpekar Akademikerförbundet SSR. Det riskerar att leda till en ökning av antalet papperslösa, fusk och svarthandel med anställningskontrakt och dessutom ökande kostnader för staten.

För att mildra de värsta effekterna av regeringens förslag föreslår Akademikerförbundet SSR bland annat:

* Att gå kompletterande högskoleutbildning eller delta i snabbspår ska jämställas med att kunna försörja sig och berättiga till permanent uppehållstillstånd och möjlighet till familjeåterförening.

* Arbetsförmedlingen måste kunna hänvisa även personer med ettåriga uppehållstillstånd till snabbspår och kompletterande utbildningar som är längre än ett år.

* Ge alternativt skyddsbehövande, som omfattar bland annat de flesta syrier, samma rätt till familjeåterförening som konventionsflyktingar.

Läs hela remissvaret.