Regeringen vill stärka elevhälsan

Nu ska elevhälsan stärkas. Regeringen har utsett en särskild utredare som ska ta reda på vad det finns för brister. ”Det är utmärkt att en utredning görs”, säger Sara Millberg, skolkurator i Stockholm.

Regeringen vill få bättre koll på vad som behövs för att elevhälsan på skolorna ska bli bättre, därför görs nu en utredning.

– Alla elever når inte målen för sin utbildning, därför är jag väldigt glad för att regeringen tillsatt den här utredningen så att vi kan gå till botten med vad det beror på. Det handlar om likvärdiga förutsättningar och möjligheter för alla barn och elever. En av de viktigaste skolfrågorna i dag. Kanske den viktigaste, säger Åsa Karle som är regerings särskilda utredare.

Hon ska kartlägga och analysera brister i elevhälsan och se vad som behöver utvecklas. Det handlar bland annat om att se över hur organisationer har byggts upp, hur man skapat tillgängliga lärmiljöer för elever och hon ska prata med exempelvis skolkuratorer, skolledare och andra som arbetar i och för skolan för att få bättre koll på vad som händer i praktiken.

– Vi kommer att titta på hur resurser är fördelade och vilka kompetenser som finns på skolan och hur man använder dem. Jag skulle också vilja lyfta fram att man inte kan titta på elevhälsan isolerat. Elevhälsan är en del av hela skolans organisation. Det handlar om ett tillsammansarbete på en skola, i en kommun. Att höja skolans elevhälsokompetens är en process där alla behöver involveras.

Det har länge varit känt att skolkuratorerna har en tuff arbetssituation. En undersökning från Akademikerförbundet SSR visar att tre av fyra skolkuratorer upplever att de knappt eller inte alls hinner med sina arbetsuppgifter, och så har det sett ut sedan 2012. Undersökningen visar också att kuratorerna upplever att största delen av arbetstiden går till akuta frågor och att de inte hinner med att jobba förebyggande. 

Sara Millberg är skolkurator på utbildningsförvaltningen i Stockholms stad och jobbar på avdelningen för uppdrag kring lärande och elevhälsa och elevhälsans professionsstöd. Hon tycker det är på tiden att regeringen gör en ordentlig utredning.

– Det är utmärkt att en utredning görs för att stärka elevhälsan, säger hon. 

Sara Millberg menar att trots resursbrister så måste förebyggande och hälsofrämjande insatser prioriteras och formuleras tydligt inom ramen för skolans systematiska kvalitetsarbete, och det här är något som skolorna behöver avsätta tid för. 

– Det är oerhört lätt att elevhälsans arbete blir mer akutstyrt, därför är det centralt att hälsofrämjande och förebyggande insatser är konkret formulerade utifrån styrdokumenten och finns strukturerade i skolans kalendarium, elevhälsans årshjul, säger Sara Millberg och fortsätter: 

– Det kan exempelvis vara att formulera elevhälsans prioriteringar så som att utveckla rutinerna för tvärprofessionella analyser och bedömningar inom elevhälsan, samverkan med pedagogerna och arbetslaget. Det vill säga hur elevhälsans kompetens kommer pedagogerna tillgodo, tidig upptäckt av särskilda behov, försämrade studieresultat, frånvaro, pedagogiska kartläggningar, trygg studiemiljö, värdegrundsarbete med mera.

Utredningen drar igång i höst och beräknas vara klart i januari 2019. 

Text: Stina Loman, Akademikern