Regeringen vill stoppa missbruket av visstidsanställningar

Regeringen har lämnat över ett lagförslag till riksdagen om skärpta åtgärder mot missbruk av visstidsanställningar. Det tycker vi är bra, men lagen kunde ha utformats på ett enklare sätt.

Enligt dagens regler övergår en allmän visstidsanställning till en tillsvidareanställning om den sammanlagda anställningstiden i allmän visstid överstiger två år inom en femårsperiod. Förslaget innebär att dagens regler kompletteras med en ny regel. Den nya regeln innebär att en visstidsanställning automatiskt övergår till en tillsvidareanställning i fler fall än idag.

En allmän visstidsanställning ska också övergå till en tillsvidareanställning - oberoende av tidsperioden om fem år – om den sammanlagda anställningstiden i allmän visstidsanställning överstiger två år under en period då tidsbegränsade anställningar i form av allmän visstidsanställning, vikariat och säsongsarbete följt på varandra utan uppehåll eller med högst sex månaders mellanrum. Ändringen föreslås träda ikraft den 1 maj 2016.

Bestämmelsen är inte helt enkel att förstå och tillämpa. Vi tycker att det är positivt att regeringen försöker begränsa möjligheten att använda allmän visstidsanställning och förhindra missbruk av visstidsanställningar. Men det hade gått att göra bestämmelsen enklare och tydligare.

Vi hade istället föredragit att det införts en övre sammanlagd tidsgräns som är gemensam för alla visstidsanställningar inom en viss tidsperiod – till exempel 36 månader under en femårsperiod. När den tidsperioden passerats övergår anställningen till en tillsvidareanställning.

Liknande bestämmelse finns inom det landstingskommunala området. Anställning i allmän visstid eller vikariat räknas samman. Om en arbetstagare haft såväl allmän visstid som vikariat i sammanlagt mer än tre år under en femårsperiod övergår anställningen till en tillsvidareanställning. Det är en modell för begränsning av visstidsanställningar som skulle fungera för hela arbetsmarknaden.