Regionala konferenser om etablering

Det krävs både akuta insatser och ett långsiktigt perspektiv för att kunna hjälpa de människor som flyr till Sverige. Regeringen ger nu länsstyrelserna i uppdrag att arrangera regionala konferenser om mottagande och etablering av asylsökande och nyanlända.

För en månad sedan hölls en nationell samling, Sverige tillsammans, för att diskutera etablering. Som fortsättning på detta ska länsstyrelserna under 2016 bjuda in till regionala konferenser för att presentera vilka lokala resurser och förutsättningar som finns. Det kan handla om statliga ersättningar, regelverk och stödinsatser från nationella myndigheter.

Tanken är också att utbyta erfarenheter och dela med sig av goda regionala exempel för mottagande och etablering.