Så kan Regnér, Johansson och Bah Kuhnke göra verklig skillnad!

Nu har den senaste jämställdhetsutredningen presenterat sitt betänkande. En ny jämställdhetsmyndighet är huvudnumret. Men ärligt talat - hur kraftfullt känns det?

Situationen är väl känd och behöver knappast upprepas; kvinnor och kvinnors arbete utsätts systematiskt för värdediskriminering och förändring för jämställdhet går i snigelfart.

En avgörande arena där könsorättvisor skapas och upprätthålls är arbetsmarknaden. Det betyder, för att vända på steken, att stort fokus i jämställdhetsarbetet måste läggas på förändrade villkor i arbetslivet. Det finns därför all anledning för en feministisk regering att göra vad den kan för att på bästa sätt stödja arbetsmarknadens parter i deras arbete.

Där går det att göra mer. Och det är nödvändigt att det görs mer. Diskrimineringsombudsmannen, DO, inrättades 2009 som resultatet av en sammanslagning av JämO, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, HomO och Handikappombudsmannen. En enda myndighet fick alltså uppdraget att sköta all verksamhet på diskrimineringsområdet.

DO har dessutom efterhand fått ytterligare uppdrag och med ett växande antal diskrimineringsanmälningar har myndigheten kommit att prioritera opinionsbildning framför utredning av enskilda ärenden. Det drabbar i synnerhet arbetssökande och arbetstagare, som tillsammans står för den största andelen anmälningar till DO. 

När regeringen nu funderar över förslaget på en ny myndighet för jämställdhet så är tillfället ypperligt för att ta ett samlat grepp. Genom att föra ihop jämställdhetsministerns, arbetsmarknadsministerns och demokratiministerns ansvarsområden går det att skapa tyngd och kraft i jämställdhetsarbetet. Vi föreslår att Regner, Johansson och Bah Kuhnke tar ett helhetsgrepp och tillskapar en särskild ombudsman mot diskriminering i arbetslivet, en ODA!

En ombudsman mot diskriminering i arbetlivet som har ett tydligt mandat skulle vara en kraftfull förstärkning i kampen mot diskriminering. Ombudsmannen skulle få ansvar för det förebyggande arbetet på arbetsmarknaden samt ta emot, utreda och åtgärda anmälningar om diskriminering i arbetslivet.

Myndigheten ska ha ett nära samarbete med arbetsmarknadens parter och ge service och konkret hjälp till människor som anmäler diskriminering. Den ska arbeta med att utveckla moderna, verksamhetsanpassade modeller för jämställdhets- och jämlikhetsarbete och också ha en välfungerande tillsynsverksamhet.

Så skulle Regnér, Johansson och Bah Kuhnke kunna göra verklig skillnad! Med eller utan en ny myndighet för jämställdhet.