Så ska mäns våld mot kvinnor stoppas

Det dödliga våldet är ofta kulmen på en lång period av hot och våld mot kvinnan som ofta även har varit känt inom olika myndigheter.

17 kvinnor dödas varje år av en man de har eller har haft en nära relation med. Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem som orsakar stort fysiskt och psykiskt lidande. En förslag till nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor har nu presenterats för regeringen.

Man måste involvera pojkar och män i högre grad för att förebygga våld mot kvinnor. Det är en av slutsatserna i betänkandet som presenterades för jämställdhetsminister Åsa Regnér igår.

– Jag är glad att ta emot det här betänkandet. Det är en av flera utredningar under året som ska leda mot bättre styrning av jämställdhetspolitiken. Det är dags att lyfta pojkar och män i det strategiska arbetet för att minska mäns våld mot kvinnor, säger Åsa Regnér.

Mer utbildning och förebyggande insatser

I betänkandet föreslås en rad åtgärder, bland annat mer utbildning för dem som kommer i kontakt med våldsutsatta kvinnor och barn. Utredaren skriver att det är viktigt att arbeta med attityder, normer värderingar kring våld, kön och föreställningar om maskulinitet. Det våldsförebyggande arbetet handlar också om att minska återfall hos redan dömda män. 

En slutsats är att det råder stora lokala och regionala skillnader när det gäller arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Polisen och socialtjänsten jobbar på olika sätt i olika delar av landet, det ger bristande rättsäkerhet.

Det måste man komma tillrätta med, skriver utredaren Juno Blom.

Våldet är kostsamt

Regeringens satsningar mot mäns våld mot kvinnor har varit omfattande under de senaste åtta åren jämfört med hur det har sett ut historiskt. Handlingsplaner har tagits fram och många olika myndigheter och organisationer har fått i uppdrag att arbeta med frågan. Men många av insatserna sker kortsiktigt i projektform. Det brister i strategisk styrning, det saknas långsiktiga insatser och utvärderingar, skriver utredaren i betänkandet.

Att få en bättre samordning mellan olika myndigheter är mycket viktigt. 

Kostnaden för att genomföra förslagen uppskattas till 36 miljoner kronor per år under strategins fyra första år, 2016-2020. Men att inte komma tillrätta med våldet är ännu mer kostsamt.

Nu ska förslaget ut på remiss. Det innebär att det kan dröja innan de konkreta åtgärderna genomförs.  

Läs utredningen!

Här kan du själv läsa den nationella strategin mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck.