Samarbete så in i Norden?

En ny rapport från Nordiska ministerrådet lyfter behovet av ökat nordiskt samarbete i sociala frågor men satsningar på dem som utför det sociala arbetet lyser med sin frånvaro.

Kunskap som fungerar i praktiken – stärkt nordiskt samarbete på det sociala området är resultatet av ett års genomlysning av de nordiska ländernas socialpolitik i praktiken. Utredaren Árni Páll Árnasson har tidigare varit både isländsk socialminister och finansminister vilket gör att han goda kunskaper om hur socialpolitik utformas på nationell så väl som på nordisk nivå.

Rapporten består av 14 förslag till det Nordiska ministerrådet för social- och hälsopolitik om hur det nordiska samarbetet på det sociala området kan stärkas. Bostadspolitik, frivilligorganisationers roll och olika gruppers behov (till exempel barn och unga, äldre, personer med funktionsnedsättning) lyfts i olika förslag. Huvudförslaget, det som lägger grunden för de övriga 13 är ett systematiskt samarbete om kunskap och insatsers effekter på det sociala området. 

Satsa på erfarenhetsutbyte

Akademikerförbundet SSR har enskilt och tillsammans med våra nordiska systerförbund i Nordiska socionomförbunds samarbetskommitté (NSSK) försökt påverka genomlysningen. I en debattartikel i samband med ministermötet i Uppsala i lyfte vi precis det som är rapportens huvudslutsats att de nordiska länderna borde samarbeta om mer än hälso- och sjukvård och äldre när det gäller social- och hälsopolitik. ”Låt den strategiska genomlysningen ge konkreta resultat i form av satsningar på samarbete och erfarenhetsutbyte när det gäller sociala investeringar.” 

NSSK har också lämnat in en skrivelse som lyfter behovet av satsningar på förebyggande insatser och att länderna kan lära mycket av varandra i detta arbetet. Árni Páll träffade även förbundsordförande Heike Erkers och mig under sitt Sverigebesök. Ett intensivt och intressant möte som nog gav oss mer information om hans tankar om uppdraget än att han tog emot våra synpunkter.

Forum för nordiskt samarbete

Vilka förslag rymmer professionernas roll då? Tja alla eller inget. Huvudförslaget om ett systematiskt samarbete om kunskap och insatser nämner professionsorganisationer men tyngdpunkten i förslaget ligger på regerings och myndighetsnivå. I förslaget ingår att etablera ett Forum för nordiskt samarbete på socialområdet men också det är riktat mot ländernas högsta nivå.

I förslaget om frivilligorganisationer och deras roll ingår att skapa en fond för att möjliggöra nordiska och andra internationella erfarenhetsutbyten.  Fackförbund är ju ideella organisationer vilket skulle kunna underlätta erfarenhetsutbyten för fack- och professionsorganisationer. Med den decentraliserade styrningen vi har i många av de nordiska länderna: att sociala insatser beslutas om och utförs på kommunnivå så krävs det mer stöd till erfarenhetsutbyte för just de som arbetar där.

Till viss del har våra medskick gjort avtryck i den färdiga rapporten eftersom den så tydligt lyfter behovet av starkare samarbete genom att samla kunskap gemensamt och omsätta den till praktiskt arbete. Tyvärr osynliggörs de som ska stå för mycket av den omsättningen.