Satsa på förebyggande socialt arbete i Kalmar

Det förebyggande sociala arbetet är alldeles för lågt prioriterat. I en ny undersökning från Akademikerförbundet SSR svarar sju av tio socialsekreterare att socialtjänsten i deras kommun arbetar för lite med förebyggande insatser. Trots att vinsten med förebyggande arbete är stor på sikt får kortsiktiga budgethänsyn ofta ta över.

Lag och ordning har seglat upp som en av de stora frågorna inför valet. Många människor känner sig otrygga. Segregerade och utsatta miljöer med liten eller ingen tillgång till välfärdstjänster skapar en känsla av utanförskap och hopplöshet som kan vara en grogrund för kriminalitet. Polisen gör viktiga insatser för att möta det, men polisen kan inte ensam både åtgärda problemen och förändra grunden för den sociala utsattheten.

Det som krävs är en samverkan med fler aktörer, som socialtjänsten, elevhälsan och hälso- och sjukvården. Och då behöver det handla om uthålliga satsningar som varar över tid. Förebyggande arbete kan inte bedrivas som projekt vid sidan om den ordinarie verksamheten. Projekt fungerar ofta som tomtebloss, brinner fort och slocknar sedan utan att lämna några bestående avtryck. Kontinuitet är avgörande för ett gott resultat.

Förebyggande insatser gör skillnad. För socialtjänstens del kan det handla om föräldrastödprogram, uppsökande verksamhet i riskmiljöer, tillgång till social kompetens på förskolan, lättillgängliga riskbruksbedömningar av ungdomar, öppna insatser för missbrukare och familjecentraler med samlad expertis.

Förebyggande arbete kan vara avgörande för enskilda livsöden och sparar stora pengar åt samhället på sikt. Därför måste det prioriteras högre i budgetarbetet. Idag är det ofta förebyggande insatser som får stryka på foten när sparbeting ska genomföras. I den undersökning som Novus gjort på uppdrag av Akademikerförbundet SSR svarar 75 procent av socialsekreterarna att det som framför allt krävs för att öka det förebyggande arbetet är budgetsystem som kan ta långsiktiga hänsyn.

  • Vi tror att kunskaperna om detta egentligen finns. Det som saknas är handling. Därför uppmanar vi politikerna i Kalmar kommun att sätta det förebyggande arbetet högt på agendan. Sänk trösklarna till socialtjänsten och gör den lättillgänglig. Öppna upp för möjligheter till insatser utan biståndsbedömningar och formella ansökningar. Öka resurserna till elevhälsan så att skolkuratorerna kan bli fler. En satsning på det förebyggande arbetet är en investering i ett tryggare och socialt hållbart samhälle där människor får möjligheter till bättre livsvillkor.

Hanna Serpan, ordförande Akademikerförbundet SSR:s lokalförening Kalmar

Emöke Bokor, förbundsstyrelsen Akademikerförbundet SSR