Skakvåld

Hur påverkar nya rön socialtjänstens arbete?

Skakvåld är en av de allvarligaste formerna av barnmisshandel och många har engagerat sig i den senaste debatten. I skrivande stund har SBU ännu inte släppt sin rapport, ett kunskapsunderlag om skakvåld som bland annat Socialstyrelsen och Åklagarmyndigheten ska kunna utgå ifrån. Syftet med underlaget är att besvara med vilken säkerhet ”triaden”, subduralblödning, ögonbottenblödning och olika former av hjärnpåverkan, eller dess delkomponenter kan förklaras av skakvåld hos barn under ett år.

Barnmisshandel kan vara dolt i familjen och det finns därför risk för underdiagnostik eftersom barnet inte kan föra sin egen talan. Överdiagnostik, å andra sidan, är allvarligt eftersom samhällets ingripanden kan leda till att en familj splittras på felaktig grund. Överdiagnostik, menar SBU, skulle kunna ske om vården anser att triaden alltid orsakats av skakvåld och förbiser andra möjliga orsaker.

Vårdpersonal har en lagstadgad skyldighet att anmäla till socialtjänsten om de misstänker att ett barn far illa eller riskerar att fara illa. Socialtjänsten har i sin tur en skyldighet att inleda utredning vid misstanke om att barnet far illa samt omhänderta det om omständigheterna kräver detta. Hur kommer framtida förutsättningar för arbetet att se ut om kunskapsunderlaget visar att kopplingen mellan skakvåld och symtomen hos barnet inte kan göras?

Om hälso- och sjukvården inte kan göra ett bestämt utlåtande kommer det att krävas fler medicinska undersökningar för att fastställa misshandel. Det kan bli svårare för socialtjänsten att dra slutsatser om att våld har skett, säger Katarina Munier, barnsamordnare vid Socialstyrelsen. Behov av skickliga utredare blir tydligt liksom behov av kompetensutveckling för att möta nya utmaningar. En konsekvens kan också bli att socialtjänsten inte kan omhänderta barnet då det utan intyg kanske inte håller i rätten, om det inte finns annat som gör att förutsättningarna för vård enligt LVU är uppfyllda. I framtiden kan det därför komma att ställas större krav på samverkan mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård, fortsätter hon.

I skrivande stund vet vi som sagt inte vad SBU:s kunskapsunderlag kommer att presentera, men när du läser detta har rapporten släppts. Oavsett vad den säger vill vi gärna veta vad nyheten kommer att innebära för ditt arbete med barn och familjer. Vi på Socionomen kommer i vår tur att följa utvecklingen av socialtjänstens arbete mycket noggrant.