Skillnader i sjukskrivningsmönster mellan län

Hur länge du blir sjukskriven eller om du blir deltidssjukskriven kan variera beroende på var du bor. Skillnaderna är störst för psykiatriska diagnoser. Det visar en ny rapport från Försäkringskassan om sjukskrivningsmönster.

Det finns skillnader i sjukskrivningsmönster både mellan län, kommuner och vårdenheter. Detta även när man tagit hänsyn till de sjukskrivnas individuella förutsättningar, enligt Försäkringskassans rapport.

Västernorrland har exempelvis både längre sjukfall och mindre ofta deltidssjukskrivning än övriga län. Jämtland har längre sjukfall men oftare deltidssjukskrivningar och Norrbotten har kortare sjukfall men mindre ofta deltidssjukskrivningar. På kommunnivå kan man också se skillnader mellan kommuner inom samma län, vilket tyder på att det kan finnas skillnader i sjukskrivningsmönster mellan vårdenheter.

Diagnos spelar roll

Det är särskilt typer av psykiatriska underdiagnoser som skiljer sig åt i rekommenderad sjukskrivningstid mellan de olika regionerna. Rapporten pekar bland annat på att det finns en stor spridning i vilka underdiagnoser som används för bland annat stressrelaterade besvär. När det gäller den vanligaste diagnosen i nya sjukfall – ”anpassningsstörningar och reaktion på svår stress” – kan en knapp fjärdedel av variationen i sjukfallslängden knytas till skillnader mellan vårdgivare.

- Valet av underdiagnos har stor betydelse för hur långt ett sjukfall blir. Förenklad diagnossättning har också tidigare använts i hög utsträckning vilket gett en otydlighet i behoven av olika sjukskrivningslängder, säger Jan Larsson, utvärderingschef på Försäkringskassan.

Försäkringskassan och Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att öka kunskapen om sjukskrivningspraxis och mönster. Rapporten Sjukskrivningsmönster – skillnader mellan län, kommuner och vårdenheter är den första delrapporten inom regeringsuppdraget. 

– Med stöd i rapporten kan jag konstatera att det finns ett utrymme att öka likformigheten i sjukskrivningspraxis i landet. En mer likformig sjukskrivningsprocess ökar förutsägbarheten för försäkrade och arbetsgivare vilket ger bättre förutsättningar för återgång i arbete, säger Lars-Åke Brattlund, chef för sjukförsäkringen på Försäkringskassan.