Skyddade boenden har granskats

En fristad från våldet och hoten.

Socialstyrelsen har mätt kvaliteten i landets skyddade boenden för personer som utsatts för våld eller hot i en nära relation. Det visade sig att boendena är säkra, men behöver samverka mer med andra instanser. Dessutom ges inte pojkar samma skydd som flickor, och det är inte tillfredsställande, tycker Socialstyrelsen.

Socialstyrelsens granskning visar att merparten av de skyddade boendena har en hög säkerhetsmedvetenhet. Bland annat har man skriftiga rutiner som beskriver hur personalen ska arbeta med skyddet för de boende och för hur de ska hantera sekretess, tystnadsplikt och skyddade personuppgifter. De gör också särskilda säkerhetsplaneringar ihop med de boende och följer socialtjänstlagens bestämmelser för hur man upprättar genomförandeplaner.

Ungefär 90 procent av de skyddade boendena har anställd personal på plats under dagtid på vardagar. Under helgerna är det ungefär en tredjedel som har personal på plats.

Cirka 78 procent av de skyddade boendena drivs av ideella föreningar, 15 procent drivs av kommuner och 7 procent av privata aktörer.

Hälften är små och kan ta emot mellan en och fyra skyddssökande personer. Nästan alltid erbjuds de skyddssökande egna rum, låsbara toaletter och duschar samt kök med möjlighet att laga egen mat.

Samordningen måste bli bättre

Granskningen visar dock att vissa boenden saknar skriftliga rutiner för anmälningsskyldigheten för barn som far illa. Helhetssyn, samordning och kontinuitet behöver utvecklas.

Ofta behöver flera enheter inom socialtjänsten samverka för att tillförsäkra den våldsutsatta stöd och skydd. Framför allt behövs ett bra samarbete mellan de kommunala skyddade boendena och andra enheter inom socialtjänsten, till exempel enheter för försörjningsstöd och för insatser för barn och ungdomar.

Även de ideellt drivna boendena behöver utveckla sina rutiner för samordning, skriver rapportförfattaren.

I undersökningen framkommer också att de skyddade boendena behandlar barn olika. Nästan alla tar emot medföljande barn om de är flickor. Men en mindre andel tar emot pojkar, särskilt om de är i tonåren.

Socialstyrelsen slår fast att det inte är tillfredsställande att pojkar inte ges samma skydd som flickor i de skyddade boendena.

Läs rapporten

Hos Socialstyrelsen kan du ladda ned rapporten.