Sluta göra chefer sjuka!

Ledsen kvinna

Chefer har en ansträngd arbetssituation och värst drabbade är kvinnliga akademiker. Det slår Saco fast i en ny rapport om chefers ohälsa. Så kan vi inte ha det! Det är dags för bättre chefsstöd och tydliga förutsättningar som gör det möjligt och rimligt att vara chef.

Tänk om vi lite oftare kunde rapportera om glädjen med att vara chef. Det finns ju massor av kraft och energi, klokskap och goda drivkrafter hos chefer i alla möjliga och omöjliga uppdrag, i många olika verksamheter.

Jo, vi ska berätta mer om det, det finns mycket att lära av goda och hållbara exempel. Men vi behöver också ta tag i de allvarliga problem som gör det allt svårare att vara chef idag. Avsaknaden av rätt förutsättningar gör det nämligen också svårare att rekrytera fler chefer och säkerställa chefsförsörjningen inom såväl offentlig som privat sektor.

Organisatoriska faktorer och förutsättningar leder till ökad ohälsa

I en ny rapport från Saco ”Om chefen är sjuk – vem tar då hand om personalen?” beskrivs att särskilt verksamhetsnära chefer drabbas av sjukdom och i ökande utsträckning av psykisk ohälsa. Skälet till detta sägs ibland vara personen, att den enskilda chefen inte fungerar eller håller. Chefsomsättningen är stor, och särskilt stor inom vård- och omsorg eller det vi kallar den mjuka sektorn. Men det handlar inte om personen. Det är organisatoriska faktorer och förutsättningar som leder till ökad ohälsa. Och de faktorerna måste vi komma till rätta med.

Chefer är ensamma och har en hög arbetsbelastning. Så som styrning och ledning ser ut idag blir rollen som chef ofta ohållbar. Allt mer detaljstyrning har lett till minskat utrymme för att leda medarbetare och verksamhet. Chefer får lägga allt för mycket tid på administration, rapportering och uppgifter som de varken har specialutbildning eller stöd för. De digitala system som införs är dåligt samordnade och innebär ofta en ökad administrativ börda, istället för att förenkla. Och felet i grund är bristen på tillit i styrningen. Det behöver rensas rejält så att kunskap och resurser läggs på de man är till för, på kärnverksamheten, istället för på administration och kontroll som inte är verksamhetsutvecklande.

Tydligare gräns för återhämtning

Det är inte bara styrning och ledning som behöver förändras. Det handlar också om synen på det gränslösa arbetet och att vi ständigt är nåbara. Ska vi göra som i till exempel Frankrike, att vi har lagstiftningen som förbjuder jobbmejl utanför arbetstid? Finns det andra strategier som gör det hanterbart och hållbart för både chefer och medarbetare. Den höga arbetsbelastningen och den otydliga gränsen mellan arbete och fritid gör att många inte får tillräcklig återhämtning och lagrar på sig stress. Chefer bedömer själva att de alltid måste vara nåbara och vi ser hur avtalen allt oftare inkluderar jour och beredskap i den ordinarie tjänsten och lönen.

De höga sjukskrivningarna, inte minst inom psykisk ohälsa, är något som vi behöver ta på allvar eftersom det drabbar enskilda personer hårt och innebär stora problem verksamhetsmässigt och ekonomiskt för såväl organisationerna som samhället i stort. Om vi pratar om offentlig sektor så skapar en ohållbar chefsroll problem och brister i välfärden.

Kvinnor inom offentlig sektor, akademiker, är värst drabbade. Enligt Saco-rapporten har över 30 procent av de tillfrågade cheferna svarat att de har hög arbetsbelastning och psykiskt ansträngande uppdrag. Var fjärde har funderat på att gå ner i arbetstid för sin hälsas skull. Många har svårt att sova och två av tre kan inte koppla bort tankarna på jobbet. Det måste vi ta tag i om vi ska kunna behålla chefer, och för att chefer ska må bra.

Dags för mer chefsstöd

Den höga arbetsbelastningen kan bero på många olika saker. Personalomsättning och för lite specialiststöd med rekryteringar är något som drabbar vissa verksamheter, inte minst inom vård- och omsorg. Att som chef behöva formulera annons, göra urval, ha intervjuer och göra det formella med anställningar och avtal – det tar enormt mycket tid. Och det är en press att ha ett uppdrag och en verksamhet som kräver personal och samtidigt ha stora vakanser och personalomsättningar. Pressen drabbar framför allt chefen, men också kollegor som får täcka upp och lägga mycket tid på att introducera nya kollegor. Bristen på kontinuitet drabbar brukare och ger en sämre kvalitet. Så stödet till chefer att vända den situationen, och stödet att överleva i den turbulensen, måste bli bättre.

Det administrativa stödet måste också bli bättre. De platta organisationerna har blivit så platta att det läggs på varje medarbetare och chef att sköta allt mer administrativa uppgifter själv, en slags kontorets IKEA där var och en skruvar ihop sin rapportering. Experterna på administration måste finnas nära cheferna, ute i verksamheten, så att cheferna får avlastning i ekonomihantering och verksamhetsrapportering samt andra administrativa uppgifter.

Chefen måste få utrymme att vara chef. Det behöver verksamheten och det behöver medarbetarna. Att ha en bra närvarande chef är nummer ett för medarbetare enligt Saco-rapporten. Och en bra chef måste få organisatoriska förutsättningar att vara en bra chef.

Du hittar Saco-rapporten här.