Socialstyrelsen svarar på socialtjänstens frågor!

I nya temanumret får vi veta hur vi ska gå tillväga i handläggningen.

Under arbetet med temanumret, som nyss kommit ut, berättade socialtjänsten att de tampas med oklarheter och svåra gränsdragningar i handläggningen av ensamkommande flyktingbarn. Socialstyrelsen svarar därför på socionomernas frågor i temanumret. Här är ett exempel:

• När ett barn fått uppehållstillstånd och även familjen får detta en tid senare, så finns inget boende för dessa. Hur ska vi kunna återförena familjen med barnet när det inte finns något ordnat mottagande för familjen?
Sanna Esaiasson, socialsekreterare Helsingborg

Socialstyrelsen svarar: Enligt 4 kap. 1 § första stycket socialtjänstlagen har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Det ska göras en enskild bedömning i varje ärende. Inför eller i samband med att en förälder eller båda föräldrarna kommer till Sverige behöver återföreningen planeras. Vid planeringen behöver barnet, dess företrädare, vårdgivare respektive familjehemsföräldrar delta tillsammans med socialtjänsten. Om föräldrarna har fått uppehållstillstånd på grund av anknytning till barnet och anländer till Sverige, är den kommun där föräldrarna bosätter sig ytterst ansvarig för att föräldrarna får det stöd och den hjälp de behöver (2 a kap. 1 § SoL). Det åligger kommunen att tillhandahålla bostäder.

I nya numret av Socionomen, 3/2017, kan du läsa fler frågor och svar!