Socialstyrelsens riktlinjer måste breddas

Socialstyrelsens riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom måste breddas till att inkludera fler psykoterapeutiska inriktningar och psykosocial behandling. Det skriver vi i det remissvar som vi lämnade till Socialstyrelsen i förra veckan .

Vi anser att förslaget till nya riktlinjer behöver dras tillbaka och omarbetas så att det inkluderar fler former av behandling än psykologisk behandling i form av KBT. Det är problematiskt att en inriktning av psykoterapi lyfts fram som mer verksamt med tanke på att många studier likställer effekten av olika former av psykoterapi.

Bör främja mångfald

I länder som Danmark, Norge, Finland och Tyskland rekommenderas flera olika former av psykoterapi i lika hög grad då det saknas grund för att någon av metod är bättre än de andra. Med tanke på att det vetenskapliga underlaget är det samma borde rekommendationerna vara detsamma i Sverige. Akademikerförbundet SSR anser att även de svenska riktlinjerna ska främja en mångfald av inriktningar när det gäller psykoterapi.

Med tanke på att psykisk ohälsa beror på biologiska, psykologiska och sociala faktorer ofta i kombination med varandra är det en stor brist att riktlinjerna inte inkluderar psykosocial behandling.  Psykosocial behandling är en välbeprövad och ofta använd metod i primärvården som också är ett alternativ för de personer som inte vill gå i eller kan tillgodogöra sig psykoterapi. Läs remissvaret i sin helhet.