Sorgligt förslag från Centerpartiet

Det är sorgligt att ett riksdagsparti som Centern, med Anders W Jonsson i spetsen, ger uttryck för något som i det närmaste kan liknas vid ett utbildningsförakt. Det är ingen slump att kraven inom barn- och ungdomsvården idag är högt ställda.

”Ta bort kravet på högskoleutbildad personal i barn- och ungdomsvården” står i dag att läsa på Centerpartiets hemsida. Det är sorgligt. Sorgligt att ett riksdagsparti som Centern, med Anders W Jonsson i spetsen, ger uttryck för något som i det närmaste kan liknas vid ett utbildningsförakt.

Det är en logik som överförd till Jonssons eget skrå skulle innebära att brist på läkare i glesbygden enkelt kan lösas genom att landstingen anställer personer som saknar läkarutbildning men anses ha ”lämplig kompetens och erfarenhet”. För det kan väl inte vara så att Jonsson och Centern tillämpar olika logiker för hälso- och sjukvård och för socialtjänst?

Inte mindre sorgligt är det att förslaget på sänkta kompetenskrav tar sin utgångspunkt i situationen för ensamkommande flyktingbarn. En ytterst sårbar, utsatt grupp som saknar vuxenföreträdare och är helt utlämnade till de myndighetspersoner de möter och till att dessa har kompetens och utbildning för att kunna ge ett professionellt och rättssäkert mottagande.

Kvalitet och rättssäkerhet

Det är ingen slump att kraven idag är högt ställda. Det är få yrken som har samma komplexitet och långtgående ansvar för människors väl och ve som att arbeta med myndighetsutövning i den sociala barn- och ungdomsvården. För att säkra kvalitet, rättssäkerhet och ett professionellt bemötande är det därför reglerat i lag att de som arbetar med myndighetsutövning inom den sociala barn- och ungdomsvården ska ha socionomexamen eller annan relevant examen. Det handlar om kvalitet och rättssäkerhet i samhällets yttersta skyddsnät och det handlar om en profession vars beslut på ett ingripande sätt kan vara helt livsavgörande för utsatta barn och unga.

Det hela blir inte mindre upprörande mot bakgrund av det faktum att det inte råder brist på socionomer! Att kommunerna har svårt att få behöriga sökanden till tjänster som socialsekreterare i den sociala barn- och ungdomsvården är nämligen inget nytt. Det borde vara ett väl känt fenomen även för Centerpartiet. Under flera års tid har kommunerna underlåtit att ta tag i grundläggande problematik såsom hög arbetsbelastning, brister i introduktion och stöd, ohc små möjligheter till yrkes- och löneutveckling som över tid inneburit en accelererande flykt från yrket.

Övergångsbestämmelser och administrativt stöd

När nu socialtjänsten ställts inför än större utmaningar i och med sitt ansvar för ensamkommande flyktingbarn är det än mer angeläget att bevaka barnrättsperspektivet och ha brukarsäkerheten i fokus. Att slopa kraven på socionomexamen vore förödande, både här och nu och för en fortsatt utveckling av en evidensbaserad praktik inom området. Satsa i stället på att snabbt få till övergångsbestämmelser så att de som idag har annan högskoleexamen och mångårig erfarenhet av arbete i den sociala barn- och ungdomsvården får behörighet. Se till att socialsekreterarna har tillräckligt med administrativt stöd och att arbets- och lönevillkor stödjer yrkesutveckling och specialisering.

Målet måste vara att ALLA barn, oavsett orsak och bakgrund, som behöver skydd och stöd från samhället ska ha rätt till professionellt, rättssäkert bemötande. Det är bara att beklaga att Centern inte verkar dela den uppfattningen.