SSR Direkt: Konkurrensklausulser

Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en medlem, som undrar vad man ska tänka på om du har en konkurrensklausul i ditt anställningsavtal.
Har du frågor om kollektivavtal, lön, semester, likabehandling eller något annat som rör dina rättigheter och utvecklingsmöjligheter på jobbet? Hittar du inte det du söker, hör av dig till SSR Direkt så hjälper vi dig att räta ut dina frågetecken.

Vad innebär det att ha en konkurrensklausul i sitt anställningsavtal?

Jag började min anställning för 22 månader sedan på ett på rekryteringsföretag som är inriktad mot att rekrytera ekonomer och säljare. Jag har fått några erbjudanden om arbete från andra arbetsgivare som bedriver liknande verksamhet men har tidigare tackat nej. Nu har jag fått ett erbjudande känns väldigt intressant men ”kruxet” är att jag har en konkurrensklausul i mitt anställningsavtal som säger att jag har konkurrensförbud från det anställningen upphört i 12 månader. Min fråga är vad som gäller rent allmänt vid konkurrensklausuler och vad innebär konkurrensförbudet i mitt anställningsavtal?

Svar:

Förbundet kan konstatera att det blir allt vanligare att du som arbetstagare ställs inför faktum att ha Konkurrensklausuler i anställningsavtalet. Många företag vill genom konkurrensklausuler skydda sina affärsider, sina kunder och specifikt kunnande. De anställdas specifika kunnande är många gånger företaget värde, de är nyckelpersoner som företaget inte vill tappa till en konkurrent eller startar egen verksamhet. Det är heller inte ovanligt att konkurrensförbudet kompletteras med tystnadsplikt och restriktiva förbud mot andra överträdelser som tillskrivs med fastställda vitesbelopp.

Framväxten av kunskapsföretag i en global konkurrens har gjort att konkurrensklausuler har ökat i omfattning, dessutom med ett breddat och förnyat perspektiv. Trenden är att arbetsgivare tillämpar konkurrensklausuler som är mer långtgående än vad som kan vara rimligt och i vissa fall generaliseras på yrkesgrupper som inte kan ses som nyckelpersoner. I Sverige så ligger lojaliteten underförstått i och med att du ingått ett anställningsförhållande och det finns lagstiftning som skyddar för företagshemligheter.

En konkurrensklausul kan ses som en förlängning av ett lojalitetskrav du har i ett anställningsförhållande. Allmänt kan sägas att en konkurrensklausul är en inskränkning av hur du som arbetstagare får konkurrera med andra arbetsgivare. Är det så att du skrivit under ett anställningsavtal med konkurrensförbud på 12 månader så är huvudregeln att avtalet är bindande så länge du inte kommer överens om något annat eller att frågan prövas i domstol.

En konkurrensklausul får inte generaliseras och tillämpas hur som helst, det som styr konkurrensklausulers utformning är i huvudsak avtalslagen, ett avtal som är tecknat mellan Svenskt Näringsliv och PTK och praxis i domstol. Med hänvisning till avtalslagen kan en konkurrensklausul inte sträcka sig längre än vad som är skäligt och kan komma att jämkas om det anses vara oskäligt. I avtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK som reviderades i juli 2015 förtydligas förutsättningarna för att kunna tillämpa konkurrensklausuler. Det som är centralt i avtalet är att företagshemligheter ska kunna skyddas och att det föreligger en risk att arbetsgivaren lider skada om företagshemligheter röjs och används i konkurrerande syfte. Ett annat kriterium för att få använda konkurrensklausuler är att arbetstagaren har tillgång till eller får kännedom om företagshemligheter i sitt arbete. Det ska sägas att konkurrensklausuler ska användas restriktivt och inte på arbetstagare som inte har tillgång till eller möjlighet att använda sig av företagshemligheterna. Mao måste det finnas ett berättigat syfte, syftet ska vara att skydda företagshemligheter. Syftet får inte vara att bara hålla kvar specifik kompetens i företaget som gör att det begränsar arbetstagarens möjlighet att bedriva yrkesverksamhet.

Utifrån vad som är skäligt och bindningstid får en konkurrensklausul inte vara längre än vad som svarar mot arbetsgivarens behov. Med beaktande av den intressevägning som måste göras får bindningstiden inte vara längre än 9 månader. Finns det särskilda skäl som motiverar kan bindningstiden sättas till högst 18 månader. Det som är viktigt i samanhanget är att arbetsgivaren är skyldig att betala lön till arbetstagaren om denne är förhindrad att ta anställning eller på annat sätt bedriva verksamhet. Kompensationen ska avse skillnaden i lön från nuvarande arbetsgivare och ny arbetsgivare. Den ersättning arbetsgivaren ska betala får inte överstiga 60 % av den tidigare inkomsten och inte utgå längre än tiden för konkurrensförbudet.

När det konkurrensförbudet i ditt anställningsavtal så får man konstatera att det finns ett berättigat syfte att skydda företagshemligheter från konkurrenter med tanke på de arbetsuppgifter du utför och att företaget kan lida skada om det röjs till en konkurrent. Det man kan fundera på är om bindningstiden på 12 månader är relevant och om det finns särskilda skäl som motiverar det. Genom förbundet eller om du själv vill kan en diskussion föras med arbetsgivaren för att jämka ner bindningstiden.