Stärk socialtjänstens förebyggande arbete

Socialtjänsten är ett politiskt ansvar men det är också en politisk möjlighet att se till att det förebyggande arbetet möjliggörs. Allt annat är slöseri med samhälleliga och mänskliga resurser.

Snart kommer utredningen kring översynen av socialtjänstlagen ut med ett delbetänkande kring behovet av att stärka det förebyggande arbetet. Det är en viktig markering att börja just med den del av socialtjänstens arbete som prioriteras lägst. Utredningen vill åstadkomma en perspektivförskjutning, där det förebyggande arbetet utvecklas till att förebygga sociala problem och social utestängning och genom det minska de individbaserade insatserna.

Socialtjänstens arbete har under flera år handlat om individinriktade insatser, akuta behov har prioriterat sig själv, komplexa problem har medfört behov av en hög grad av specialisering och organisationen har anpassats efter detta. Socialtjänsten har tvingats att arbeta mot mer akutstyrda individärenden och det förebyggande arbetet har därför inte fått den roll som samhället behöver. Vi ser exempel där framgångsrika förebyggande verksamheter läggs ned för att inte skapa merarbete och för att avgränsa socialtjänstens arbete.

Politiskt ansvar och möjlighet

Socialtjänsten är ett politiskt ansvar men det är också en politisk möjlighet att se till att det förebyggande arbetet möjliggörs – allt annat är slöseri med samhälleliga och mänskliga resurser. När segregerade och utsatta miljöer diskuteras måste politiker framhäva behovet av sociala insatser i lika stor utsträckning som polisiära insatser.

Vi behöver slå fast socialtjänstens roll i samhället! Idag definieras socialtjänstens arbete utifrån brister och tillkortakommanden kring individuella problem. Socialtjänsten måste få möjligheten att vidga sitt fokus. Vi tjänar alla på att socialtjänsten får en viktig roll kring förebyggande socialt arbete. När lösningar diskuteras, exempelvis i utsatta bostadsområden, ska socialtjänsten självklart ingå som en lösning.

Tillgång till familjecentraler, familjestödsprogram, lättillgängliga riskbruksbedömningar för ungdomar är exempel på viktiga sociala insatser. En stark närvaro i förskolan, verksamheter som bryter ensamhet och isolering, anhörigstöd, och lättillgängliga öppna insatser för missbrukare kommer att omdefiniera socialtjänstens roll. Det är nödvändigt att stärka medborgarnas egenmakt och möjligheter att kunna delta i verksamheter som ger stöd och kraft att påverka deras liv. Detta kommer att ge klara välfärdsvinster.

Förebyggande arbete är ingen ny tanke, redan idag står det tydligt i socialtjänstlagen att till socialtjänstens uppgifter hör att medverka i samhällsplaneringen, göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen, bedriva uppsökande arbete, ge information, råd och stöd. Ändå är det socialtjänstens individbaserade arbete som blivit det centrala.

Sena insatser ger höga kostnader

Varför har utvecklingen gått ut detta håll när behoven på social närvaro är så omfattande? Det enkla svaret kan vara resursbrist och tidsbrist men också avsaknad av vilja. Resursbrist kan vi lägga åt sidan – alla med kunskap om socialt arbete vet att tidiga insatser är de små kostnaderna men sena insatser ger de höga kostnaderna. De ekonomiska vinsterna kommer dock inte på en gång, utan det kräver långsiktigt tålamod.

Socialtjänsten måste styras om så att förebyggande arbete blir en lika viktig del i basverksamheten som övrigt socialt arbete. Förebyggande arbete kan inte ha statusen som projekt som inte integreras i den ordinarie verksamheten. Tillfälliga och tidsbegränsade projekt blir ofta sidoprojekt och ger inga varaktiga lösningar. Möjligheten att samverka mellan olika huvudmän måste säkras på en övergripande politisk nivå, så att inte en part drar sig ur och att viktiga verksamheter försvinner.

Det är hög tid att åtgärda detta, stärk socialtjänstens roll i samhällsbygget genom att förebygga sociala problem, ensamhet och isolering. Involvera socialtjänsten i samhällsplaneringen så att boendemiljöerna blir socialt hållbara. Ge föräldrar stöd att möta sina barn och ungdomars behov så att de kan visa på möjligheter och andra vägar. Sänk trösklarna och gör socialtjänsten lättillgänglig och underlätta för möten och behov som uppkommer. Öppna upp för möjligheter till insatser utan biståndsbedömningar och formella ansökningar.

En politisk möjlighet borde vara att få vinster genom att människor har det bättre och att bostadsområden inte styrs av kriminalitet, utanförskap, rädsla och dåliga resurser. En politisk möjlighet är att tro att socialtjänsten har omfattande samhällskunskaper både när det gäller problem och resurser samt att socialt arbete kan bidra till att förändra människors livsvillkor.

Yvonne Ahlström