Stärker romers rättigheter i Malmö

I årets sista socialtjänstpodd gästas vi av Romskt informations- och kunskapscenter – RIKC. Centret samordnar frågor som rör den nationella minoriteten romer inom Malmö stad och bevakar romers rättigheter.

RIKC är en verksamhet inom Malmö stad som har till uppdrag att verka för romska intressefrågor och att se över hur romers delaktighet kan öka inom staden. Eftersom centret är det enda i sitt slag i Skåne så besvarar man även frågor och försöker hjälpa till så mycket som möjligt när romer från andra delar av regionen hör av sig.

Centret fungerar dels som ett medborgarkontor som ger stöd och hjälp till romer som besöker dem eller hör av sig på andra sätt. De hjälper till att förklara handlingar och ta kontakt med myndigheter när det behövs. En del av personalen följer även med som resurspersoner till möten med socialtjänst och skola. RIKC har också en strategisk roll att stödja kommunala verksamheter i hur de kan förbättra sin service.

Som en av Sveriges fem nationella minoriteter har romer rätt att kunna få information om sina rättigheter på sitt språk oavsett var man bor i Sverige. De nationella minoriteterna har också rätt att kunna behålla och utveckla sitt språk och kultur i Sverige. I podden beskriver Diana Bogelund, Marian Wydow och Mujo Halilovic, flera utmaningar där bristen på kunskap om romers rättigheter är en. Vad innebär det till exempel att ta hänsyn till barnets bästa när det gäller att bibehålla språk och kultur vid en placering?

Ökar kunskapen om nationella minoriteter

RIKC bidrar till att öka kunskapen om de nationella minoriteternas rättigheter generellt och romers rättigheter specifikt genom att delta på nationella konferenser som MR-dagarna men också genom att utbilda personal inom Malmö stad. Mujo menar att det faktum att flera av centrets anställda själva är romer med goda kunskaper i romers språk och kultur samt i myndighetsspråket bidrar till att trygga dem som tar del av RIKC:s service.

Personalen kan också motverka missförstånd mellan myndigheter och romer. Diana beskriver att erfarenheterna av centrets medverkan i möten är bra och efterfrågan från både kommunens personal och romer ökar stadigt. Marian beskriver att centret verksamhet har blivit en knutpunkt för romer att vända sig till, oavsett vilken romsk grupp man tillhör

Att stärka nationella minoriteterna är en del av Sveriges åtagande kring att värna de mänskliga rättigheterna och podden spelades in under MR-dagarna i Stockholm.