Stora brister i migrationsprocessen, visar ny enkät

Hur skapar man en hållbar migrationsprocess, som är både smidigare och mänskligare? Akademikerförbundet presenterade på fredagen en ny inriktningsrapport om medlemmarnas syn på migration.

Minst 5 444 av förbundets medlemmar arbetar på olika sätt med nyanlända– merparten inom Arbetsförmedlingen och Migrationsverket. Av dem svarade nästan 2 863 på enkäten, som fokuserade på medlemmarnas syn på migrations- och etableringsprocessens bister och utvecklingsmöjligheter.

Otydlig ansvarsfördelning mellan myndigheter, bristande svenskundervisning och svårigheter med att få hjälp med validering av studier och yrkeserfarenhet är, enligt de tillfrågade, några av de största hindren för nyanlända som försöker etablera sig i Sverige. Mellan 90 och 96 procent av de tillfrågade anser att dessa områden är helt avgörande för migrationsprocessen.

Tydligare ansvar

Genom att satsa på individanpassad svenskundervisning för akademiker med olika yrkesprofiler kan man förbättra chanserna att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Det krävs också en tydligare ansvarsfördelning mellan statliga och kommunala myndigheter, framhåller medlemmarna i sina enkätsvar. I vissa frågor har flera myndigheter ansvar för samma sak och det finns glapp i ersättningen för asylsökande som gör att många saknar ersättning under flera månader.

Det krävs också bättre tillgång till psykosocialt stöd i ett tidigt skede, tycker de tillfrågade. Många av de asylsökande som medlemmarna kommer i kontakt med lider av allvarliga trauman, som försvårar möjligheterna att lära sig svenska eller komma in på arbetsmarknaden.

Omdesign av systemet

Den ökade invandringen med cirka 80 000 nya asylsökande per år kräver en omdesign av det svenska samhällssystemet, anser rapportförfattarna.  Allt ifrån anläggningsboenden till svenskundervisning och instegsjobb måste uppdateras för att kunna möta den nya verkligheten.

Genom att bli bättre på att slussa in och ta tillvara på asylsökandes kompetens ges Sverige dessutom en möjlighet att lösa framtida rekryteringsbehov inom välfärden. I en beräkning av Akademikerförbundet SSR kommer det att krävas omkring 535 000 nya akademiker i offentlig sektor inom de närmaste tio åren. Sverige examinerar i dag bara omkring 60 000 akademiker per år.

Fler delrapporter baserade på materialet från enkäten kommer att presenteras under de kommande månaderna.