Stort intresse för seminarium om ensamkommande barn

Medlemmar från olika sektorer deltog på torsdagens frukostseminarium om bättre mottagande av ensamkommande barn i Göteborg. I panelen deltog ansvarigt kommunalråd Marina Johansson, Pia Björking Petersson ordförande för Akademikerförbundet SSR i Göteborgs stad, Rebecka Bojestig socialsekreterare för ensamkommande barn i Mölndal och Tove Näckdal från Rädda barnen.

Seminariet inleddes med att Rebecka Bojestig berättade hur en vanlig dag på jobbet ser ut för enheten för ensamkommande barn i Mölndal. De är 16 personer som arbetar i det direkta mottagandet. I tisdags var fem personer på plats på grund av sjukskrivningar och att man är ute på jobb. Samma dag tog man emot 94 barn. Rebecka betonade att de ensamkommande barnen som kommer har mycket resurser men de har också många behov som det gäller att möta inte bara hantera. Hon lyfte också behovet av att hålla civilsamhällets låga vid liv i en tid där socialtjänsten inte hinner att utreda alla de familjer som vill bli familjehem.

Tove Näckdal från Rädda Barnen sa att de är väldigt glada för Akademikerförbundet SSR:s rapport om ensamkommande barn och att den är väldigt samstämmig med deras checklista som kom ut 2010. De ser många bra lösningar på lokal nivå och tog det stödteam som Göteborgs stad inrättat för föräldrar till ensamkommande barn som kommer hit som anknytning, som exempel.

Marina Johansson beskrev hur mottagandet av ensamkommande barn ökat från ca 10 per dag innan midsommar till 50 barn per dag efter midsommar till 100-150 barn per dag idag. Hon berättade att staden har bra samarbete med Migrationsverket, Mölndals kommun och den ideella sektorn. De ser flera glapp i det praktiska dagliga arbetet och ett av de glappen är samverkan med hälso- och sjukvården. barn bollas runt mellan elevhälsa, primärvård och barn- och ungdomspsykiatrin.

Pia Björking Petersson inledde med att hon är stolt över förbundets arbete med Öppet Sverige och betonade att fokus i mottagandet av ensamkommande barn måste vara barnets bästa. Från fackligt håll tycker man att staden har jobbat på bra med att starta boenden i egen regi. Samtidigt har socialtjänsten länge haft en mycket ansträngd situation, vilket statsrevisionen uppmärksammade redan för ett år sedan och då är det ännu svårare att hantera ett ökat mottagande.

Problem som diskuterades av panelen var bland andra att det fortfarande är kommuner som inte tar emot de barn de anvisas trots att alla kommuner är skyldiga att ta emot ensamkommande barn, inrättar vi boenden med lägre krav på utbildning och bemanning för att det svarar mot barnens behov eller för att det kostar mindre och hur anpassar vi skolan så att den svarar upp mot barnens ofta höga ambitioner.

Sammanfattningsvis var det ett seminarium som framförallt präglades av många bra exempel och förslag på bra lokala lösningar på för ett bättre mottagande samtidigt som det finns hinder och brister i samverkan som måste åtgärdas.