Studenter i upprop mot utlämnande av papperslösas uppgifter

Det är inte Socialtjänstens uppdrag att agera polisens förlängda arm. Det menar socionomstudenterna i Lund, som startat ett ”upprop mot angivande av papperslösa”.

Polisen i Malmö begärde nyligen ut sekretessbelagda uppgifter om papperslösa flyktingar från Socialtjänsten för att kunna utvisa ett flertal familjer. Många socialarbetare, inte bara de i Malmö, har protesterat mot förfrågningarna och menar att de står i strid med de yrkesetiska principerna i socialt arbete. Särskilt i fall som rör barn och unga.

En grupp socionomstudenter på Lunds universitet har nu startat ett upprop mot vad de menar är ett angivande av utsatta personer.

– Det är inte det här som Socialtjänsten ska arbeta med, och detta är inte en socialtjänst vi vill arbeta med när vi blir färdiga, säger Björn Magnusson, som studerar tredje terminen på socionomprogrammet.

– Vi tror att många yrkesverksamma socionomer inte heller vill lämna ut de här uppgifterna och man hamnar då i en svår sits. Som studenter är vi fria att säga ifrån, säger Emma Regnell, som studerar på samma program.

Studenterna har startat en Facebooksida, som i skrivande stund har över 900 följare. Så småningom kommer det eventuellt att bli fråga om en namninsamling eller en demonstration, förklarar Emma Regnell.

Socialhögskolan i Lund gick den 2 september ut med ett uttalande på sin Facebooksida, till stöd för människovärdesprincipen och professionsetiken.

”Uttalande med anledning av polisens begäran av sekretessbelagda uppgifter av socialtjänsten i Malmö.

Nyligen lämnade socialtjänsten i Malmö på polisens begäran ut sekretessbelagda uppgifter om papperslösa familjer. Denna begäran var en del av polisens intensifierade arbete med att söka efter och avvisa personer som lever i papperslöshet. Således agerade Malmös socialtjänst som polisens förlängda arm.

Från Socialhögskolans sida vill vi lyfta fram vikten av ett professionsetiskt perspektiv, vilket innebär att människovärdesprincipen är en grundläggande utgångspunkt i socialt arbete som profession och akademiskt ämne. Detta innebär att socialt arbete och polisarbete inte är eller bör vara samma sak. Socialtjänsten finns som ett skyddsnät för dem i vårt samhälle som av olika anledningar befinner sig i utsatta situationer. Gällande papperslösa personer vet vi sedan länge, genom forskning och erfarenheter, att detta är en grupp som lever under extremt svåra levnadsvillkor. Det handlar om fattigdom, bostadslöshet, stress och oro inför framtiden i kombination med traumatiska erfarenheter från ursprungslandet och under flykten till Sverige. Vidare har Sverige ratificerat Barnkonventionen, och all rättsanvändning ska genomsyras av principen om barnets bästa. I Socialtjänstlagen finns även principen om barnets bästa inskriven, och i alla beslut som rör barn ska principen om barnets bästa utredas och beaktas.

Vi ser också att det pågår en kamp för just detta, att som socialarbetare främst se till de utsattas behov. Socionomer som organiserar sig, socionomstudenter som protesterar mot angiveri och enskilda socialarbetare som höjer sina röster i debatten. Från Socialhögskolans sida ger vi vårt fulla stöd till dessa och liknande initiativ som syftar till att tydliggöra människovärdesprincipen i socialt arbete samt kämpa för att de som befinner sig i utsatta positioner ska få stöd och hjälp av socialarbetare – utan att behöva oroa sig om deras uppgifter kommer överlämnas till polis.”