Studentrådet ska arbeta för en inkluderande högskola

Det nya Studentrådet hade under helgen sitt första möte. Efter tre dagar fulla med planering blickar vi nu fram emot ett år med bland annat medlemsmöten, kongresser och påverkansarbete. 

Under verksamhetsåret 2018/2019 kommer vi i studentrådet arbeta efter devisen ”ett fackligt engagemang för en inkluderande högskola”. Genom diskussioner med studentinformatörerna fick studentrådet en bredare bild över hur studenter på lärosätena ser på begreppet inkludering och vad en inkluderande högskola betyder för dem. Därifrån utarbetades sedan tre fokusområden för det kommande verksamhetsåret som Studentrådet kommer arbeta extra med. Dessa är följande:

Alla ska ha möjlighet till akademisk utbildning   

Högre krav på arbetsmarknaden kräver kompetens hos framtidens arbetstagare, det vill säga dagens studenter. Vi ser idag att individer som vill utbilda sig väljs bort eller tvingas tacka nej utan möjlighet till att kunna påbörja sina studier. Akademikerförbundet SSR:s studentråd vill se en högre tillgänglighet för att kunna påbörja och fullfölja akademiska studier oavsett livs- eller bostadssituation. 

Högskolan ska vara en trygg plats som är fri från diskriminering 

De problem vi ser i samhället speglas även inom högskolorna. Olika grupper utsätts för olika fördomar som negativt påverkar deras rätt till en god utbildning och trygg studiemiljö. Faktorer som ursprung, könsidentitet, sexuell läggning, trosuppfattning, socioekonomisk status och funktionsvariationer kan komma att påverka möjligheten till utbildning. Akademikerförbundet SSR:s studentråd vill därför se en högskola som är välkomnande och öppen för alla, oberoende av bakgrund och individuella förutsättningar. 

Lokaler och utbildning ska vara tillgänglighetsanpassade

För att högskolan ska vara inkluderande krävs att studenternas behov är i fokus. Till inkludering hör allt från fysisk framkomlighet i skolmiljön till lämplig utrustning i föreläsningssalar. Högskolorna brister i förmågan att tillgodose studenterna behov och gör idag inte tillräckligt för att inkludera allas olikheter. Detta gäller främst studenter med funktionsvariationer och olika sjukdomar. Akademikerförbundet SSR:s studentråd vill sätta studenternas behov i centrum. Vi vill se att högskolorna utvecklar sitt arbete kring arbetsmiljö för en rättvis skolgång. 

För att uppnå skillnad inom dessa områden kommer Studentrådet arbeta aktivt med bland annat motioner, debattartiklar och annan form av påverkansarbete så att aktörer i samhället tar del av studenternas röst. 

Under helgen har vi också spikat temat för årets medlemsmöte som kommer att hållas den 19 oktober i Stockholm. Dagen kommer att belysa fördomar och diskriminering i högskolan. Håll utkik här på bloggen och på vår Facebooksida för mer info om medlemsmötet framöver!

Studentrådet