Studie om begrepp inom missbruks- och beroendevården

Är du medlem i Akademikerförbundet SSR och arbetar med missbruksfrågor? Då kan du få frågan om att delta i en studie som SoRAD, Socialvetenskapligt centrum för alkohol- och drogforskning vid Stockholms universitet arbetar med.

I studien undersöks olika intressenters sätt att använda begrepp som alkoholmissbruk, alkoholberoende och riskdrickande. Studien är finansierad av Vetenskapsrådet och utförs av professor Jan Blomqvist vid SoRAD och fil. dr Lisa Wallander vid Lunds universitet.

Bakgrunden till studien är att alkoholproblem förklaras och definieras på olika sätt. I såväl officiella sammanhang som inom forskningen används många definitioner utan närmare diskussion och analys. Följden är en betydande begreppsförvirring med negativa konsekvenser, både för kommunikation och samverkan inom fältet och för de människor som är i behov av olika hjälpinsatser. Studiens syfte är att bidra till ökad tydlighet och därmed också till bättre insatser för de som berörs.

På Stockholms universitets webbsida kan du läsa mer om studien.