Sveriges lagar gäller även för Staffanstorps kommun

I ett skarpt läge kan socialsekreterare göra sig skyldiga till tjänstefel om hen avslår en ansökan om försörjningsstöd med motiveringen att den sökande tillhör eller har kopplingar till IS. Det skriver Heike Erkers och Lars Holmblad, Akademikerförbundet SSR i en debattartikel i Sydsvenska Dagbladet.

Kommunstyrelsen i Staffanstorp har klubbat igenom det kontroversiella förslaget att neka misstänkta IS-terrorister stöd. Beslutet kan tolkas som ett försök att skydda kommunens invånare. Men beslutet strider mot kommunallagen och vid ett eventuellt överklagande till förvaltningsrätten kommer det att upphävas.

Sveriges kommuner står inför en extraordinär situation som väcker en rad frågor; Hur ska arbetet med IS-anhängare ske? Kommer brott att kunna utredas? Hur ska socialtjänsten och polisen arbeta?
I brist på nationell vägledning kommer många kommuner att finna sina egna lösningar.
Men en demokratisk rättsstat måste hålla huvudet kallt. Att åsidosätta gällande lagar kan aldrig vara en lösning. I Staffanstorp kommer socialtjänsten att påverkas genom att kommunstyrelsens beslut rör sådant som står i kommunallagen och socialtjänstlagen.
Akademikerförbundet SSR organiserar socialtjänstens socialsekreterare som har till uppgift att arbeta med och tillämpa lagar när det gäller sociala frågor.
Socialsekreterarna hamnar i svåra dilemman om Staffanstorps beslut blir verklighet. Vi har redan fått frågor från våra medlemmar som handlar om anställningstrygghet och vad det kan innebära att inte kunna arbeta på ett sätt som följer lagen.
Rätten till bistånd i form av försörjningsstöd, det som tidigare kallades socialbidrag, regleras i socialtjänstlagen. Varje kommun har skyldighet att verka för människors ekonomiska och sociala trygghet. Kommunen har också det yttersta ansvaret för kommunens invånare. Det gäller även Staffanstorp.
Socialsekreterare och deras chefer ska vid varje ansökan om försörjningsstöd bedöma rätten till bistånd och hur biståndet ska utformas. Varje person har rätt att ansöka om bistånd och det är inget som ett generellt förbud, där vissa grupper undantas, kan upphäva. Kommunpolitiker kan inte ändra på det.
Socialtjänstens arbete kan inte vara utlämnat åt politiskt tyckande. Det sociala arbetet måste vila på helt andra grunder som lagstiftarens intentioner, professionalitet, forskning och etik.
Det sociala arbetet handlar om att skydda barn, att förhindra missbruk, att ge människor råd och stöd till förändring och makt att förändra sin situation.
Det politiska ställningstagande som de styrande politikerna i Staffanstorp föreslår får långtgående konsekvenser för kommunens socialsekreterare. De har en skyldighet att arbeta rättssäkert och följa lagstiftningen. Politiker kan inte äventyra detta, då varje tjänsteman som arbetar med myndighetsutövning också har ett eget tjänsteansvar. Om socialsekreterare bryter mot lagen kan de ställas till svars för det.
Politiker ska istället ta ansvar för att anställda har förutsättningar för att utföra sitt arbete på ett professionellt och rättssäkert sätt.
Vi vill poängtera att det handlar om socialsekreterarnas yrkesutövande. I ett skarpt läge kan socialsekreterare göra sig skyldiga till tjänstefel om hen avslår en ansökan om försörjningsstöd med motiveringen att den sökande tillhör eller har kopplingar till IS, alternativt anklagas för arbetsvägran om hen vägrar besluta i enlighet med politikernas ställningstagande.
Sveriges lagar gäller även för Staffanstorps kommun. Alla invånare måste få möjlighet att vända sig till socialtjänsten och få en professionell och rättssäker bedömning.
Sveriges kommuner står inför stora och svåra utmaningar. Socialtjänstens arbete med att förhindra motsättningar mellan olika grupper och att motverka våldsbejakande extremism är centralt men omöjligt att klara av på egen hand. Samarbete, resurser och stöd krävs, men också nationell samordning och vägledning som klargör socialtjänstens ansvar och roll.
Heike Erkers, förbundsordförande Akademikerförbundet SSR
Lars Holmblad, förbundsdirektör Akademikerförbundet SSR