Tillgänglighet är en rättighet – också för personer med psykisk ohälsa

Allt fler mår psykiskt dåligt på våra arbetsplatser. Psykisk ohälsa behöver inte betyda en nedsatt arbetsförmåga, men risken är att det blir ett hinder om arbetsgivaren inte tar sitt ansvar i arbetsmiljöarbetet.

Arbetsmarknaden är en plats där olika individer med olika kompetenser ska finnas och komplettera varandra. För att det ska fungera behövs ett likabehandlingsperspektiv i arbetsmiljöarbetet och i verksamheten i stort. Likabehandling är ett sätt att ta tillvara olikheter i en grupp eller en organisation. Det handlar inte om att alla ska behandlas lika, utan att alla ska kunna bli behandlade på sina egna villkor.

Arbetsgivarna har ett ansvar för att se till att alla medarbetare har en god arbetsmiljö – kvinnor som män, yngre som äldre, utlandsfödda som svenskfödda. De måste följa lagar och olika föreskrifter, till exempel den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö som trädde i kraft sista mars. Arbetet med likabehandling utgår ofta från diskrimineringslagen, men kan och bör sträcka sig mycket längre än så. 

Bristande tillgänglighet är diskriminering

Något som ofta glöms bort är att likabehandling också handlar om våra olika psykosociala förutsättningar. Sedan drygt ett år tillbaka finns bristande tillgänglighet som en form av diskriminering i Diskrimineringslagen. Bristande tillgänglighet är när en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att en arbetsgivare inte vidtar skäliga tillgänglighetsåtgärder för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning. Arbetsgivaren måste anpassa organisationen och arbetsmiljön på ett sätt som gör verksamheten tillgänglig för alla.

Men vad är då tillgänglighetsåtgärder? De flesta tänker nog på åtgärder kopplade till en fysisk funktionsnedsättning, som till exempel trösklar, hörslingor eller andra tekniska hjälpmedel. Men vad som inte får glömmas bort är de dolda funktionsnedsättningarna, oavsett om de är varaktiga eller tillfälliga. Detta är oerhört viktigt om vi ska kunna få bukt med den ökande psykiska ohälsan.

Arbetsgivare blir bättre och bättre på att se över den fysiska tillgängligheten på arbetsplatserna men det är viktigt att även göra arbetsplatsen öppen för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk ohälsa. Här har vi alla mycket att jobba med. Det krävs mycket kunskap om hur psykisk ohälsa påverkar arbetsförmågan och hur arbetslivet kan bli mer tillgängligt. Psykisk ohälsa behöver inte betyda en nedsatt arbetsförmåga, men risken är att det blir ett hinder om arbetsgivaren inte vidtar lämpliga åtgärder.

Inkluderande arbetsgivare 

Tillgänglighet är en komplex fråga. Kopplat till arbetslivet, syftar det till att skapa lika möjligheter för medarbetare, sökanden till lediga tjänster, chefer, kunder, besökare eller klienter oavsett om det finns en funktionsnedsättning eller inte. För att försäkra sig om att det råder lika villkor för olika individer på arbetsplatsen måste alla aspekter av arbetet ses över och anpassas, alltifrån lokaler till arbetets innehåll och arbetsvillkor.

En hållbar organisation och ett hållbart arbetsliv bygger på värderingar om allas lika värde, delaktighet, inkludering och utveckling. Där får medarbetare de förutsättningar de behöver för att göra ett bra jobb. En inkluderande arbetsplats arbetar strategiskt med likabehandling. En arbetsplats som aktivt arbetar mot diskriminering och för likabehandling ger en attraktiv arbetsgivare som ger varje medarbetare större utrymme att vara sig själv och prestera sitt bästa.

Ett tydligt likabehandlingsperspektiv ställer krav på alla som är en del av arbetsplatsen. Att alla inblandande förstår varför likabehandling är en viktig fråga. Det gäller att utveckla organisationskulturen så att den blir mer inkluderande, och att olikheter välkomnas, respekteras, värderas och tas till vara. Detta måste engagera både medarbetare och chefer. Det handlar inte om att ha ett policydokument i bokhyllan utan om ett synsätt på människor och individens förmåga att prestera.

I grunden handlar det om en rättvisefråga, att alla människor ges lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Detta i sig ger grunden till ett hälsosamt arbetsliv.

Idag startar Akademikerförbundet SSR:s kampanjvecka Knäck Ohälsan. Läs mer om hur ni kan förebygga psykisk ohälsa på din arbetsplats eller dela med er av era bästa tips för friska medarbetare.