Tillitsbaserad styrning i ledarskapet

Hur får man en mer tillitsbaserad styrning och ledning? Det behandlar höstens första avsnitt av Chefspodden med tillitsdelegationens tidigare ordförande Laura Hartman. 

Man kommer mycket långt i en mer tillitsbaserad styrning om man får en bra dialog mellan det ”strategiska rummet” och det ”operativa rummet”, mellan ledningen och de medarbetare som arbetar med verksamheten. Det är tydligt för Laura Hartman både utifrån hennes egen forskning, egna erfarenheter i ledningen för olika myndigheter och organisationer, men också utifrån alla de verksamheter som tillitsdelegationen besökt och beforskat.

Under hösten 2019 kommer Tillitsdelegationen att presentera sitt slutbetänkande om tilläggsuppdraget som handlat om en mer tillitsbaserad styrning inom staten och försöksverksamheter inom några myndigheter. Tillitsdelegationen kom till som en följd av den kritik som funnits länge mot en allt för stor detaljstyrning och en ökande administrativ börda där professionerna inte har möjlighet att använda sin kompetens och erfarenhet på bästa sätt. Tillitsdelegationens första betänkanden har handlat om ersättningssystem och om hur det ser ut inom välfärden i kommuner och regioner.

Hur skapas tillit? 

När det gäller tillit så finns det mycket forskning om tillit i olika sammanhang - i allt från relationer och som medborgare gentemot myndigheter. På en arbetsplats handlar det om att du som medarbetare behöver våga känna tillit, vilket kräver att du behöver kunna bedöma kollegans tillitsvärdighet och kompetens, vilken integritet och vilka värden den andra står för samt vilken vilja och välvillighet kollegan har. Det krävs en resa från kulturer där det kan finnas en rädsla för att göra fel och bristande samarbete med stor press under alla styrsignaler uppifrån. En resa som har fokus på den enskildas möte med den service som erbjuds, den insats man får. Med mer tillit hoppas man på mer helhet, mer samarbete för att lösa de komplexa uppdragen. Dialogen behöver finnas uppifrån och ner, men också nerifrån och uppåt, med mer feedback istället för uppföljning i tabeller och system.

Det finns många positiva exempel på utvecklingsarbete och ofta handlar det om långsiktiga ledarskap - om chefer som har lång erfarenhet och vågar satsa på förändring. Man behöver bygga in andra arbetssätt i organisationen, skapa strukturer och kultur som stödjer utvecklingen så att det inte bärs av enskilda chefer eller medarbetare.

I podden får du även höra hur Gislaved gjorde när de satte mål - ett konkret sätt att arbeta med en ny styrning och mer tillitsbaserat. Du som är chef, medarbetare och uppdragsgivare får även tips och inspiration till hur du kan tänka och arbeta tillitsbaserat och vad som krävs av oss för att få till en förändring.