Tuff arbetssituation i socialtjänsten

Tung arbetsbelastning, hög personalomsättning och dålig löneutveckling för erfarna medarbetare. Arbetssituationen inom socialtjänsten är fortsatt tuff, enligt en ny undersökning som Novus har gjort för Akademikerförbundet SSR. Den visar också att sju av tio socialsekreterare anser att socialtjänsten arbetar för lite med förebyggande insatser.

Nära hälften av socialsekreterarna uppger att personalomsättningen på deras arbetsplats har ökat det senaste året. Och risken är uppenbar att den utvecklingen fortsätter. Sju av tio har övervägt att söka arbete utanför socialtjänsten under de senaste två åren. Det är samma höga andel som i de tidigare undersökningarna från 2012, 2014 och 2016.

– Krisen inom socialtjänsten har varit ett faktum länge och jag vet att ett utvecklingsarbete har kommit igång i en del kommuner. Men det går alldeles för långsamt. Det här handlar om samhällets yttersta skyddsnät. Nu måste kommunledningarna och ytterst politikerna inse att det krävs betydligt större satsningar för att komma till rätta med problemen. Hur det ska gå till borde vara en fråga i valrörelsen, säger förbundsordförande Heike Erkers.

Läget har förbättrats något jämfört med den undersökning som gjordes i början av 2016 och fler socialsekreterare säger nu att de är nöjda med sin arbetssituation. Men fortfarande anser fyra av tio att arbetssituationen inte är bra.

– Både arbetsmiljö och löner måste bli bättre. Med ökad grundbemanning kan arbetsbelastningen minska. Det behövs också fler karriärvägar inom yrket, exempelvis med tjänster som specialistsocionomer. Alla kommuner måste ha en genomtänkt lönestrategi och där brister det mycket, säger Heike Erkers.

Tre av tio socialsekreterare har varje vecka svårt att sova på grund av oro för jobbet. Drygt fyra av tio känner inte att de har tillräckligt administrativt stöd och var tredje upplever att de inte får tillräckligt stöd av sin chef. Sju av tio svarar att deras chef har en hög arbetsbelastning.

– Cheferna har ofta en svår arbetssituation med många underställda. Den höga personalomsättningen gör också att det ständigt kommer nya medarbetare som behöver stöd och vägledning. Cheferna behöver administrativ avlastning och mindre arbetsgrupper att ansvara för, säger Heike Erkers.

De som överväger att sluta har fått frågan om det finns något som arbetsgivaren kan göra för att de ska stanna kvar. Den största andelen, sju av tio, svarar högre lön. Lönen pekas också tillsammans med arbetsbelastningen ut som den största anledningen till missnöje.

– Lön ska sättas efter kompetens och ansvar. Det som framför allt måste till är en vettig löneutveckling över tid. Det är orimligt att socialsekreterare med många års yrkeserfarenhet bara tjänar någon tusenlapp mer än de som är nya i yrket. Man ska inte behöva byta jobb för att få upp lönen. Så är det ofta idag och det är en starkt bidragande orsak till den höga personalomsättningen, säger Heike Erkers.

Två av tio uppger att arbetsgivaren har höjt lönen för erfaren personal och en lika stor andel svarar att grundbemanningen har ökat. Men hälften av socialsekreterarna är tveksamma till om arbetsgivaren har gjort något alls.

Förebyggande socialt arbete prioriteras lågt. Sju av tio socialsekreterare anser att socialtjänsten i deras kommun arbetar för lite med förebyggande insatser. För att få till stånd en förändring krävs det enligt en bred majoritet framför allt budgetsystem som kan ta långsiktiga hänsyn och mer kunskap hos ansvariga politiker.

– Vi vet att tidiga insatser kan betyda stora vinster på sikt för både samhället och de enskilda människorna. Ändå är det ofta kortsiktiga budgethänsyn som får styra. Här krävs det ett radikalt omtänkande. Vi bidrar gärna till en dialog i de frågorna, säger Heike Erkers.

Svenska Dagbladet skriver idag om undersökningen och intervjuar både Heike Erkers och socialsekreterare Elisabeth Arnet.

Fakta

* Akademikerförbundet SSR organiserar sju av tio socialsekreterare.

* Novus har på förbundets uppdrag genomfört en rikstäckande kartläggning av socialsekreterarnas arbetssituation med totalt 2 227 intervjuer under perioden 18 januari – 26 februari 2018.

* Den förra undersökningen genomfördes i februari och mars 2016.