Tuffare arbetssituation för skolkuratorer

Arbetsbelastningen har ökat det senaste året, uppger sju av tio skolkuratorer. De främsta orsakerna är fler barn med behov av stöd, fler akuta ärenden och ökade problem kopplade till sociala medier. Det framgår av en ny undersökning från Akademikerförbundet SSR.

Den psykiska ohälsan bland unga har ökat de senaste decennierna och behovet av en väl fungerande elevhälsa är mycket stort. Men skolkuratorerna har svårt att räcka till. Närmare sex av tio har ansvar för över 500 elever, enligt undersökningen som Novus har gjort på uppdrag av Akademikerförbundet SSR.

Undersökningen visar att arbetssituationen för skolkuratorer blir allt tuffare. Tre av fyra skolkuratorer (77 procent) svarar att de inte hinner eller knappt hinner med sina arbetsuppgifter.

– Det här är alarmerande siffror. Det är uppenbart att utvecklingen går åt fel håll, säger Heike Erkers, ordförande för Akademikerförbundet SSR.

Få skolkuratorer kan fullfölja sin arbetsplanering, enligt undersökningen. Hela 93 procent uppger att arbetet är helt eller delvis akutstyrt. Det viktiga förebyggande arbetet får ofta prioriteras bort. 75 procent uppger att de inte hinner med det förebyggande arbetet i den utsträckning de vill.

Elevunderlaget är ofta stort. Enbart 11 procent har ansvar för upp till 300 elever, medan 58 procent har från 500 och upp till flera tusen elever. Av svaren på frågan om hur arbetsbelastningen har förändrats det senaste året framgår också att 43 procent har ett större elevunderlag än tidigare.

– Elevunderlaget måste begränsas. Hur många elever en skolkurator kan ansvara för beror på bland annat de socioekonomiska förhållandena. Men runt 300 elever är ett riktmärke. Vår undersökning visar att det är långt dit och att det nu krävs en rejäl satsning på fler skolkuratorer, säger Heike Erkers.

Merarbete på grund av ensamkommande barn eller barn i nyanlända familjer ökar också behovet av större resurser till elevhälsan. Drygt 60 procent av skolkuratorerna uppger att det bidrar till att arbetsbelastningen ökar.

– Barn och unga måste få det stöd de behöver. Allt annat är oförsvarligt. Skolkuratorerna spelar också en avgörande roll för att utsatta elever ska klara av skolarbetet och få fullständiga betyg, vilket är en förutsättning för att sedan få fotfäste i arbetslivet, säger Heike Erkers.

Akademikerförbundet SSR driver en rad krav för en förbättrad elevhälsa, bland annat:

* Alla skolor ska ha minst en namngiven skolkurator i skolan.

* Ingen kurator ska ha fler än tre skolor att ansvara för.

* Öronmärk personalförstärkningar för skolkuratorer i den statliga satsningen på 200 miljoner kronor årligen som ska göras från och med 2016.

Skolkuratorsundersökningen

Novus har på uppdrag av Akademikerförbundet SSR genomfört en undersökning som riktats till samtliga medlemmar som är skolkuratorer och som har en e-postadress.

Totalt omfattar undersökningen 631 intervjuer som genomfördes 4-24 november 2015. Svarsfrekvensen är 54 procent.

Läs hela rapporten: Novusundersökning med skolkuratorer.