Två nya avtal klara på Arbetsgivaralliansen

Avtalsparten Akademikerförbunden*, där Akademikerförbundet SSR ingår, har i slutet på juni träffat nya kollektivavtal för bransch Ideella och Idéburna organisationer (IoIO), samt bransch Upplevelse och Kultur hos Arbetsgivaralliansen.

Under avtalsrörelsen har frågan om Flexpension varit högaktuell. För att arbeta med frågan på Arbetsgivaralliansen inom nämnda områden valde parterna att samförhandla två avtalsområden vid samma tillfällen. Parterna har träffats ett stort antal gånger under våren och sommaren.

  • Avtalet för bransch Ideella och Idéburna organisationer har löptiden 1 maj 2017 – 30 april 2020.
  • Avtalet för samt bransch Upplevelse och Kultur har löptiden 1 maj 2017 – 30 april 2020.

Några gemensamma förändringar i de två avtalen:

Flexpension – Avsättningar kommer att göra att tjänstemän får en ökad avsättning till sin tjänstepension. Det innebär att arbetsgivaren från och med den 1 november 2017 för tjänsteman som fyllt 25 men inte 65 år ska betala en kompletterande premie till ITP-planen. Den kompletterande premien - som motsvarar 2016 års nivå om 0,2 - procent ska inbetalas till Collectum från och med 1 november 2017 och därefter månatligen.

Nya möjligheter för arbetsgivaren och en enskild tjänsteman att teckna egna överenskommelser rörande OB. Efter sammanlagt tolv månaders anställning kan parterna komma överens om att reglerna om OB-ersättning inte ska gälla, utan att tjänstemannen i stället ska få motsvarande ersättning på annat sätt. En sådan överenskommelse ska vara skriftlig och ska innehålla uppgift om den ersättning som erhålls istället för ersättning för OB-ersättning.

Arbetsgrupper – Parterna har kommit fram till att avtalen behöver vårdas under löptiden, varför arbetsgrupper tagits fram för tillämpningar av löneavtal, en partsgemensam vägledning för turordning vid arbetsbrist, tillämpningar av de delar som rör oreglerad arbetstid, samt en arbetsgrupp om en möjlig anställningsform för "arbetsmarknadsrehabilitering" i avtalet för IoIO.

Utifrån den normerande förhandlingsordningen som togs fram inom Almega har även dessa förhandlingsordningar uppdaterats. De nya reglerna träder i kraft den 1 januari 2019.

 

Några specifika förändringar per avtalsområde:

Bransch IoIO

Avtalets uppbyggnad ändras, paragrafer byter namn och görs mer tillgängligt och lättläst. Stora delar handlar om redigeringar, men några villkor förändras, se nedan.

Parterna är överens om att regler om avtalsreglering av anställningsformer och avbrytanderegler för dessa, arbetstid och regler för beredskap införs. Dessa träder i kraft den 1 november 2017. individuella överenskommelser beträffande arbetstid som ingåtts med stöd av branschavtal löpande till och med den 31 oktober 2017 fortsätter att gälla till dess annat överenskoms.

Ett vikariat eller en avtalad visstid övergår i en tillsvidareanställning när en tjänsteman har varit anställd hos arbetsgivaren i vikariat och/eller avtalad visstid sammanlagt mer än i 36 månader under en femårsperiod.

En provanställning kan – av båda parter – avbrytas med 2 veckors varsel. Om provanställningen inte övergår till en tillsvidareanställning, ska arbetsgivaren motivera sitt ställningstagande, om tjänstemannen begär det.

Uppdateringar gällande semesterdagar, och skillnaderna, mellan den tjänsteman som har reglerad och oreglerad arbetstid.

En viktig fråga har varit kompensation för beordrad tjänstgöring, på för heltidsanställd arbetstagare, arbetsfri dag. Denna del finns kvar även i det nya avtalet. Arbetstagare kompensation i form av ledighet med 1 1/2 dag för varje sådan tjänstgöringsdag eller efter överenskommelse i form av kontant ersättning motsvarande 1/20 av månadslönen. I denna ersättning ingår semesterlön.

Tydlighet vid egen uppsägning. Den som varit anställd mindre än 2 år har 1 månads uppsägningstid, medan den som arbetat mer än 2 år har 2 månaders uppsägningstid.

Löneöversyn ska genomföras och nya löner gälla från och med 1 maj 2017, 1 maj 208 respektive 1 maj 2019. För Akademikerförbunden gäller ett lägsta utrymme på kollektivet beräknat på de fasta kontanta lönerna på 2 % per den 30 april 2017, 2 % per den 30 april 2018 och 2,1 % per den 30 april 2019. Individgarantier har aldrig funnits för Akademikerförbunden, främst då centrala golv ofta blir individuella tak vid lönesättningen.

Bransch Upplevelse & Kultur

Avtalet är så pass nytt (det slöts för några månader sedan), varför ändringarna på avtalsområdet är få.

Parterna är överens om att regler om avtalsreglering av anställningsformer och avbrytanderegler för dessa, arbetstid och regler för beredskap införs. Dessa träder i kraft den 1 november 2017. individuella överenskommelser beträffande arbetstid som ingåtts med stöd av branschavtal löpande till och med den 31 oktober 2017 fortsätter att gälla till dess annat överenskoms.

Ett vikariat eller en avtalad visstid övergår i en tillsvidareanställning när en tjänsteman har varit anställd hos arbetsgivaren i vikariat och/eller avtalad visstid sammanlagt mer än i 36 månader under en femårsperiod.

En provanställning kan – av båda parter – avbrytas med 2 veckors varsel. Om provanställningen inte övergår till en tillsvidareanställning, ska arbetsgivaren motivera sitt ställningstagande, om tjänstemannen begär det.

Uppdateringar gällande semesterdagar, och skillnaderna, mellan den tjänsteman som har reglerad och oreglerad arbetstid.

Löneöversyn ska genomföras och nya löner gälla från och med 1 maj 2017, 1 maj 208 respektive 1 maj 2019. För Akademikerförbunden gäller ett lägsta utrymme på kollektivet beräknat på de fasta kontanta lönerna på 2 % per den 30 april 2017, 2 % per den 30 april 2018 och 2,1 % per den 30 april 2019. Individgarantier har aldrig funnits för Akademikerförbunden, främst då centrala golv ofta blir individuella tak vid lönesättningen.

 

 När avtalstryck är korrekturlästa och klara längre fram, så kommer samtliga avtal och protokoll att publiceras här på hemsidan.

 

*Akademikerförbunden består av Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, DIK, Fysioterapeuterna, Jusek, Naturvetarna, Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges Farmaceuter, Sveriges Ingenjörer, Sveriges Psykologförbund, Sveriges Skolledarförbund, Sveriges Universitetslärarförbund och Sveriges Veterinärförbund.