Två stora projekt beviljade för att få nyanlända akademiker i rätt jobb

Arbetsförmedlingen har beviljat två ansökningar om medel på sammanlagt runt fyra miljoner kronor för att förbättra arbetet med nyanlända akademiker. Förbundet har varit med och arbetat med båda projektansökningarna.

Det ena handlar om att bättre kunna identifiera nyanlända och deras kompetens. Det andra är ett informationsprojekt om att bättre informera om akademikersnabbspåren inom kommun- och landstingssektorn.

– Vi har arbetet hårt med både samhällsvetarspåret och socionomspåret. Men som många andra som arbetar med att stödja nyanländas etablering på arbetsmarknaden hittar vi flaskhalsar och problem av olika slag. Det är dem vi vill göra någonting åt, säger Ursula Berge, samhällspolitisk chef på förbundet.

Ursula Berge har arbetat med båda ansökningarna, och ser positivt på möjligheterna som de ger. 

– Vi är speciellt glada för att få möjlighet att bättre hitta de som kommer hit med utbildning och erfarenhet inom socialt arbete. I andra länder heter det inte socionom, men de är högutbildade inom socialt arbete och närliggande ämnen och behövs akut på svensk arbetsmarknad. Det är därför avgörande att vi, som kan yrket väl, kan stödja myndigheter i att bättre kunna se deras kompetenser tidigt, tillägger Ursula Berge.

Intentifiera och informera

Identifieringsprojektet har förbundet sökt tillsammans med arbetsgivarorganisationen KFO, som organiserar idéburna och kooperativa arbetsgivare. Många snabbspår har haft problem att hitta deltagare med rätt utbildningsbakgrund för att erbjuda dem plats på snabbspår och för att de ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Det gäller allt från kockar till socionomer.

Tanken med projektet är att i en kedja från ursprungsländernas utbildningsbeskrivningar, via Migrationsverkets och Arbetsförmedlingens kartläggningar, UHR:s bedömningar av utbildningar och SCB:s yrkesbeteckningar ända fram till erbjudet snabbspår och sist rätt jobb, identifiera flaskhalsarna som gör att de som kommer inte hittar rätt i utbildningssystemet och på arbetsmarknaden. De måste identifieras snabbare och träffsäkrare för att därigenom erbjudas rätt åtgärder, utbildning och senare jobb. Piloten som ansökan avser är att göra det här arbetet för socionomer, eftersom problemen har varit tydliga i socionomspåret. Men förhoppningen är att den kunskapen senare ska kunna användas generellt för många fler yrken, inte bara akademikeryrken. Medverkande myndigheter och andra i projektet är Migrationsverket, SCB, Arbetsförmedlingen, UHR, Studieförbunden och länsstyrelserna. Projektet kommer att drivas av förbundet.

Akademikerförbundet SSR har också undertecknat en ansökan som beviljats om informationsinsatser runt de tre snabbspår som berör kommuner och landsting. Det är snabbspåret för lärare, socionomsnabbspåret och snabbspåret för legitimationsyrken inom hälso- och sjukvården. Det projektet drivs av SKL och pengarna ska användas till att göra en hemsida som informerar om alla snabbspåren inom den sektorn för såväl arbetsgivare som nyanlända och blivande kollegor och handledare.

I veckan tecknade också Bemanningsföretagen och Akademikerförbunden ett nytt treårigt avtal. För att främja och påskynda nyanlända akademikers insteg på arbetsmarknaden omfattar även avtalet en ny tidsbegränsad anställning för gruppen nyanlända oprövade akademiker.