Vad händer just nu på Arbetsförmedlingen?

Arbetsförmedlingen går nu in i en omfattande omställningsprocess då riksdagen har tagit beslut om stora besparingar i budgeten.

För att få budgeten i balans behöver Arbetsförmedlingen minska antalet anställda under 2019. I dagsläget är det ännu oklart hur många anställda som kommer att sägas upp. Den preliminära tidsplanen som finns anger att de första uppsägningarna kommer att ske i slutet av april.

Just pågår ett budgetarbete inom hela myndigheten på enhetschefsnivå vilket ska vara klart den 25 februari. Sedan fattas beslut om övergripande budget på central nivå efter sedvanlig samverkan med de fackliga organisationerna. Det är först efter att budgeten är fastställd som det blir tydligt var nedskärningar kommer att ske. Redan nu har myndigheten dock infört anställningsstopp med undantag för vissa grupper (bland annat ITspecifik och juridisk kompetens).

Omställningsgrupp

Det som sker nu är att Samverkansorganet, lokal part för Saco-S, träffar arbetsgivaren regelbundet i en partsammansatt omställningsgrupp. Omställningsgruppen arbetar nu intensivt med att förbereda processer för personalminskning (turordning/kretsning) i enlighet med gällande avtal och lagstiftning. Parternas intention är att omställningsprocessen ska genomföras så rättssäkert, transparent och skyndsamt som möjligt. Trygghetsstiftelsen kommer i ett senare skede kopplas in som stöd till uppsagda, stödet påbörjas under uppsägningstiden med målet att hitta nytt arbete.

Inom ramen för partssamarbetet har Samverkansorganet kommit överens med arbetsgivaren om insatser för att ge medarbetare utökat stöd i processen.  Exempelvis har alla medarbetare tillgång till individuellt krisstöd via Previa företagshälsovård och chefer med personalansvar har tillgång till särskilda coacher för att kunna stötta sina medarbetare. Myndigheten har även ändrat sin policy beträffande tjänstledighet till en mer generös hållning. Vidare har parterna enats om att anlita en arbetstagarkonsult för att få stöd i den kommande processen.

Arbetsgivaren har huvudansvaret för informationen

Arbetsgivaren har huvudansvaret för att ge information om omställningsarbetet. Detta sker bland annat genom att information fortlöpande läggs ut på myndighetens intranät VIS. Där finns information om tillämpliga avtal och lagar samt vilket stöd man kan få i en omställningsprocess.

Vem ska jag kontakta om jag har frågor?

Akademikerförbundet SSRs roll som kontaktförbund för Arbetsförmedlingen är att stötta medlemmar som har arbetsrättsliga frågor, medan det är Samverkansorganet som är lokal part och därför förhandlar med arbetsgivaren. Frågor som rör processen bör därför ställas till lokala Saco-S företrädare inom Arbetsförmedlingen i första hand. 

Har du frågor av arbetsrättslig karaktär är du välkommen att ringa till SSR Direkt på telefon 08-617 44 00. Vi har öppet måndag–fredag klockan 08.00–17.00. Du kan även mejla in dina frågor till SSRDirekt@akademssr.se

Frågor som rör processen och vilket stöd som finns att få som medarbetare inom Arbetsförmedlingen hanteras av lokala Saco-S företrädare inom myndigheten.