Våld mot barn

Nästan ett av fyra barn i Sverige har utsatts för fysiskt våld och minst var tionde har sett en förälder utsättas för våld. Hur kan vi bli bättre på att upptäcka våld mot barn och hur kan vi förhindra att det sker? Om det pratar Socialtjänstpodden med professor Maria Eriksson. 

Upp emot 24% av alla barn i Sverige har utsatts för fysiskt våld och minst var tionde barn har sett en förälder utsättas för våld. Socialtjänsten måste bli bättre på att upptäcka barn för att skydda dem från våld men också för att kunna ge rätt stöd utifrån behov. Maria, som är professor vid Ersta Bräcke Sköndals högskola, berättar att det viktigaste är att barn får bekräftat att det är våld de utsatts för och det är fel. En del barn har behov av att träffa andra barn med liknande erfarenheter.

Andra barn kan ha utvecklat posttraumatisk stress och behöver behandling för det. Det behövs olika insatser för olika behov.Några grupper som löper högre risk än andra att utsättas för våld är barn med funktionsnedsättning och barn till någon som utsatt en annan förälder för våld. Ekonomisk utsatthet är en annan riskfaktor samtidigt som våld mot barn förekommer i alla inkomstgrupper. 

Specialisering försvårar

Maria betonar att problematiken är komplex och organiseringen av det sociala arbetet försvårar samordnade insatser eftersom socialtjänsten är så uppdelad efter att arbeta med olika problem i olika enheter. Hon menar att fler rutinmässiga frågor om våld skulle kunna göra att socialtjänsten upptäcker fler våldsutsatta barn. Maria lyfter också att socialtjänsten sällan lägger ansvaret för våldet på den som utövar det - oftast pappor. Istället fokuserar man på mammors förmåga att skydda barnet från våld. Det finns inget stöd i BBIC eller i handböcker från socialstyrelsen på hur vi ska arbeta med våldsutövande pappor.

Familjerätten i sin tur är fokuserade på föräldrarnas samarbete och barnens rätt till båda sina föräldrar. Ofta kan processer med olika delar av socialtjänsten pågå parallellt utan att vara samordnade. Det måste förändras! Här behöver politiker och chefer visa ledarskap och inte lämna personalen själva i att försöka få samverkan att fungera.