Varför kuratorslegitimation före socionomlegitimation?

Ni är många som undrar varför legitimation till kurator i hälso- och sjukvården och inte en bredare socionomlegitimation för alla socionomer. Här kan ni läsa mer om bakgrunden till de strategier förbundet valt.

Kongressens mål om socionomlegitimation kvarstår, men efter nederlag på nederlag i samband med statliga utredningar sedan 80-talet valde förbundet att byta strategi. Den går i korthet ut på att låta socionomerna i hälso- och sjukvården gå först. Skälet är att vi bedömt att förutsättningarna för att få igenom en legitimation för kuratorsgruppen är större och dels för att legitimationsfrågan är mer akut för kuratorer i hälso- och sjukvården.

Här är legitimation en ödesfråga. Övriga professioner i vården med akademisk utbildning har legitimation. Utan legitimation tillmäts inte kunskapsområdet (i det här fallet socialt arbete) tillräckligt stor betydelse och tjänster riskerar försvinna. Vi ser exempel på att arbetsgivare låter bli att anställa kuratorer och låter till exempel sjuksköterskor eller psykologer som inte är utbildade i socialt arbete ta över kuratorsuppgifter. Ytterst drabbar detta förstås patienter med psykosociala behov och problem!

Behörighetskrav

När det gäller socialtjänstens socionomer valde vi att verka för behörighetskrav. Utgångspunkten var att tredje man måste få vara trygg i att den socialarbetare den möter är utbildad för sin uppgift. Det här visade sig vara en lyckad väg och 2014 fick vi en lag om behörighet som gäller social barnavård. En god början, där nästa steg måste gälla all myndighetsutövning.

I dag ser vi hur kommuner och vissa politiker vill lätta upp kraven därför att de inte lyckas rekrytera socionomer till socialtjänstens myndighetsutövning. Vi vet att många års underlåtenhet vad gäller arbetsbelastning. arbetsmiljö, löneutveckling och resurstilldelning har lett till att erfarna socionomer söker sig bort. Akademikerförbundet SSR kommer aldrig att gå med på att lösningen skulle vara att lätta på kvalitetskraven.

Parallellt med det här arbetet fortsätter vi att verka mot en bred socionomlegitimation genom att lyfta frågan med beslutsfattare och politiker. Detta kräver både riksdagsbeslut och lagändringar och ligger några år framåt i tiden. Trägen vinner och vi ger inte upp!