Värna rättssäkerheten inom socialtjänsten, Hallengren

Bild från Dagens Samhälle.

Socialtjänstens arbete – och avgörande beslut i människors liv – kan inte vara beroende av vilken politisk majoritet som för tillfället styr i en kommun. Men vi har just sett hur lättvindigt det kan ske och hur rättssäkerheten sätts ur spel. Nu behöver socialminister Lena Hallengren (S) agera, skriver företrädare för Akademikerförbundet SSR i Dagens Samhälle

Tidigare i våras fattade Staffanstorps kommun beslutet att inget kommunalt stöd ska ges till personer som misstänks ha stött eller deltagit i terrorism. Beslutet är, som många framhållit, i strid med nationell lagstiftning och socialtjänstlagen.

Akademikerförbundet SSR, har i förhandlingar med kommunen krävt ett klargörande av vad beslutet innebär för våra medlemmar och deras professionella yrkesutövning. De arbetar under tjänsteansvar och måste självfallet hålla sig till gällande lag. Det handlar från förbundets sida inte om några som helst sympatier för misstänkta terrorister, utan om medlemmarnas möjligheter att arbeta professionellt med gällande lagstiftning.

Kommunens ”lösning” framgår av ett direktiv som nyligen beslutades av arbetsmarknadsnämnden. Tjänstemännen ska inte fatta beslut som rör olika typer av kommunalt stöd som någon misstänkt person – eller dessa make/maka – ansökt om. Beslutet ska i stället fattas av politikerna i arbetsmarknadsnämnden.

Det gör inte besluten mindre olagliga och det skadar medborgarnas förtroende för socialtjänsten.

De direktiv som kommunfullmäktige i Staffanstorp nu beslutat om gör visserligen att Akademikerförbundet SSR:s medlemmar inte riskerar att bli straffade för att de fattar olagliga beslut. Men chefer i kommunen kommer att behöva bereda ärenden där de vet att motiveringen till beslutet strider mot socialtjänstlagen. Ärenden som de vet att kommunen kommer att behöva ändra om den som sökt överklagar till förvaltningsrätten. Att medvetet fatta beslut som strider mot lagen är rättsosäkert och hör inte hemma i en rättsstat som Sverige.

Staffanstorps kommuns agerande är möjligt för att det är socialnämnden som står som beslutsfattare för alla beslut enligt socialtjänstlagen. De flesta besluten kan delegeras från nämnden till tjänstemän på olika nivåer men delegationen kan också dras in när nämnden så vill. Problemet är dock större än en enskild kommun.

Det är dags att regeringen utreder de förtroendevaldas respektive de professionellas roll och mandat att fatta beslut i individärenden. Det sociala arbetets möjlighet till utveckling och kommuninnevånarnas rättssäkerhet skulle främjas av en tydlig rollfördelning mellan politik och profession.

Vår utgångspunkt är att det professionella handlingsutrymmet ska vara stort och att socialtjänstens arbete ska vara kunskapsbaserad och bygga på evidensbaserade metoder. Där ligger tjänstemännens kompetens. Politikerna bör fokusera på de stora sociala frågorna snarare än på beslut i enskilda ärenden.

Akademikerförbundet SSR hade stora förhoppningar på att den pågående utredningen Framtidens Socialtjänst skulle behandla frågan om beslutsordningen i socialtjänsten. Nu står det dock klart att utredningen inte kommer belysa denna fråga.

Vi vänder oss därför till socialminister Lena Hallengren och har ett bokat möte med henne 24 juni.

Beslutsordningen i socialtjänsten måste utredas och rollerna mellan tjänstemän och politiker klargöras. Ministern behöver därför skyndsamt tillsätta en separat utredning som kan titta på flera modeller. Framtidens socialtjänst måste vara rättssäker för alla och bygga på en självständig professionell yrkeskår. 

Heike Erkers, förbundsordförande Akademikerförbundet SSR

Lars Holmblad, förbundsdirektör Akademikerförbundet SSR