Vem har koll på kvalitén på HVB när IVO bantas?

Efter det tragiska dödsfallet på ett HVB i Mölndal förra veckan har behovet av fler inspektioner av IVO väckts. Frågan är hur det ska gå till när myndigheten nu ska minska sin personal med upp till en tredjedel på vissa kontor.

Under den senaste veckan har det blivit tydligt att det finns problem med kvalitén inom HVB. Samtidigt som antalet HVB som ansöker om tillstånd och som behöver tillsyn ökar, så ska Inspektionen för vård och omsorg – IVO nu minska sin personal. När myndigheten startades 2013 fick man en högre budget för att kunna bygga upp verksamheten under de första åren. Inför nästa år är budgeten 50 miljoner mindre vilket får till följd att 50-60 tjänster ska bort. Värst drabbat är kontoren i region sydöst och nord där upp till en tredjedel av tjänsterna dras in.

Hur ska vi se till att alla barn och vuxna som vårdas och bor på HVB får en god vård om den myndighet som ansvarar för tillsynen inte har tillräckligt med personal för jobbet? Budgeten är anpassad efter hur verkligheten såg ut för tre år sedan, inte efter det läge vi har idag. Förutom att antalet HVB har ökat, har IVO från årsskiftet fått ansvar för att ge tillstånd och tillsyna den nya boendeformen stödboende. Dessutom har 68 kommuner de senaste månaderna anmält missförhållanden inom den sociala barn och ungdomsvården så kallade lex Sarah anmälningar. Detta är också IVO:s ansvar att utreda.

Mer att göra – mindre personal

Innan årsskiftet var IVO skyldiga att besöka alla HVB två gånger om året, ett oanmält besök och ett planerat besök. Från och med 1 januari behöver de bara besöka boendena en gång och i år ska fokus ligga på säkerhet och trygghet. Om finns det behov ska fler tillsynsbesök göras. Enkelt uttryckt så har IVO ändå fått mer att göra inför i år samtidigt som man behöver minska sin personal. Den personal som ska dras in är just de som är ute på boenden och pratar med de ungdomar som bor där. Socialstyrelsen kommer de närmaste dagarna att skicka ut nya riktlinjer för HVB på remiss. Hur kan vi säkerställa att de riktlinjerna efterföljs i framtiden om IVO:s inspektioner blir färre?