Vill vi ha lika lön för lika arbete? Island vill!

Island har tagit täten i kampen för jämställda löner och har lagstadgat om ett förbud att ge män högre lön än kvinnor för lika arbete. Bör Sverige ta rygg på Island och gå samma väg?

Jag läste att det kommer att ta mer än 200 år innan världens kvinnor tjänar lika mycket som männen. 200 år! Diskriminering baserat på kön är olagligt i många länder, däribland Sverige, men forskning har visat att den lagstiftning som finns är långt ifrån tillräckligt effektiv. Det går inte heller tillräckligt fort att komma till rätta med löneskillnaderna och därför skärptes kraven i diskrimineringslagen härom året. Bland annat beslutades att lönekartläggning ska göras varje år. Det är såklart positivt men vi måste öka takten ytterligare för att komma åt orättvisor som beror på kön.

Kvinnors livsinkomster är i genomsnitt betydligt lägre än mäns och det skiljer i genomsnitt flera miljoner kronor i livsinkomster mellan kvinnor och män i Sverige. Det borde vara en självklarhet att kvinnor och män har samma möjligheter och förutsättningar när det gäller tillgången till arbete och även att de har samma möjligheter och villkor i fråga om anställnings-, löne- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet. Ingen vettig person kan väl vara av annan åsikt?!

Regeringen är inte av annan åsikt och har beslutat om en ny handlingsplan för jämställda livsinkomster. Den ska beskriva genomförda och pågående åtgärder inom detta område. Dessutom kommer en utredning att tillsättas i år för att analysera och se över behovet av effektivare sanktionsmöjligheter kopplat till efterlevnaden av diskrimineringslagens bestämmelser om aktiva åtgärder, inklusive lönekartläggningar.

Det låter bra men räcker det?

Island har stuckit ut hakan och tagit täten i kampen för jämställda löner. Där har de nämligen lagstadgat om ett förbud att ge män högre lön än kvinnor för lika arbete. Den unika lagen är ett resultat av ett samarbete mellan fackförbund, arbetsgivarorganisationer och regeringen.

Sedan årsskiftet måste isländska företag med över 25 anställda bevisa att de ger män och kvinnor lika betalt för lika utfört arbete. Annars riskerar de böter. I likhet med Sverige finns även på Island sedan länge en lag som ska garantera jämställda löner. Trots det existerar fortfarande ett lönegap som de nu vill få bukt med. Målet är att löneklyftan ska vara utraderad år 2020 och på detta vis öka tempot för att åstadkomma jämställda löner.

En myndighet har fått i uppdrag att utfärda certifiering eller jämställdhetsmärkning av företags lönepolicys samt erbjuda stöd för att ta fram planer och åtgärder för en jämställd lönesättning. Det blir som en sorts miljömärkning, fast det gäller löneskillnader mellan könen. Det kommer ske i etapper och små företag får längre tid på sig än stora företag att genomföra reglerna.

Kommer inte åt värdediskriminering

Det ska bli mycket intressant att följa resultatet av den nya lagen och jag hoppas att det leder till den avsedda positiva utvecklingen att minska lönegapet. Vad lagen dessvärre inte kommer kunna komma åt är problemet med att kvinnodominerade jobb fortfarande värderas lägre och att branscher värderas olika. Här behövs fler och andra åtgärder.

Vi gillar dock Islands offensiva och konkreta satsning på jämställdheten. Bör Sverige ta rygg på Island och gå samma väg? Här är traditionen en annan än på Island. Här förhandlar arbetsmarknadens parter lönerna utan statligt inflytande. Skulle det kunna ses som ett hot mot den svenska modellen om politikerna fick inflytande i lönerna? Det finns dem som är av denna åsikt och inte anser att politikerna ska lägga sig i lönebildningen. 

I Sverige har vi dock en statlig myndighet under arbetsmarknadsdepartementet som heter Medlingsinstitutet. Myndigheten har tre huvuduppgifter: Verka för en väl fungerande lönebildning genom samtal och möten med arbetsmarknadens parter, medla i arbetstvister i förhandlingar om kollektivavtal och ansvara för den officiella lönestatistiken. Regeringen har gett Medlingsinstitutet i uppdrag att redovisa vilka relativlöneförändringar som har skett för olika yrken på den svenska arbetsmarknaden mellan åren 2014 och 2017. Analys av resultaten ska därefter göras utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Dags för #lönheladagen

Enligt undersökningar minskar lönegapet mellan män och kvinnor ändå lite varje år. Förra året beräknades att kvinnor fick lön fram till klockan 16.00 jämfört med för fem år sedan då kvinnor fick lön fram till kl. 15.51. Den genomsnittliga löneskillnaden mellan kvinnor och män är fortfarande 12 procent. Med den förändringstakten på 1,8 minuter per år når vi jämställda löner först om 33 år, dvs. år 2050. Efter det aktuella klockslaget jobbar alltså kvinnor gratis. Varje dag.

16:00-rörelsen är en grupp som driver en kampanj med syfte att kvinnor ska få lön hela dagen. Rörelsen är en sammanslutning av politiska kvinnoförbund, kvinnorörelsens organisationer och fackliga organisationer, däribland Akademikerförbundet SSR. Rörelsen organiserar varje år en manifestation med fotografering i Stockholm där det nya klockslaget avslöjas.  I år sker detta den 15 februari kl. 12-13 på Sergels Torg. Kom dit om du är i Stockholm och visa ditt engagemang. Det går också bra att organisera en manifestation på den egna orten. Det är dags för lön hela dagen!

Maja Rajs