Yrkanden SKR/Sobona inför avtal 2020

Akademikerförbundet SSR överlämnar i dag sina avtalskrav till Sveriges kommuner och regioner, SKR. Kraven ska ge medlemmarna reella möjligheter att påverka sin lön och sina villkor samt bidra till klimatmässig hållbarhet. 

Akademikerförbundet SSR:s medlemmar är med sitt engagemang och sin yrkesskicklighet avgörande för en väl fungerande välfärd. En välfärd som står inför stora utmaningar. Demografiska förändringar och teknikutvecklingen, med ökad digitalisering och automatisering, kommer kräva nya sätt att arbeta. Vi ser att parterna har ett gemensamt ansvar att utveckla avtalen för att möta dessa nya förutsättningar. 

Med moderna villkor blir arbetsgivare inom välfärden attraktiva för både ny och befintlig personal och rustade att lösa uppdragen. Särskilt fokus behöver läggas på chefers förutsättningar. Parterna behöver hitta gemensamma strategier för att möta hållbarhetsmålen i Agenda 2030 tillsammans med kraven på ett allt längre yrkesliv för att uppnå miljömässig hållbarhet och ett hållbart arbetsliv. 

Löneavtalet 

En grundläggande målsättning med den lokala lönebildningen är att våra medlemmar under avtalsperioden ska ha reallöneökningar. 

Lönebildningen är arbetsgivarens främsta verktyg för att motivera och premiera goda prestationer i arbetet. Våra medlemmar måste se ett tydligt samband mellan arbetsinsats, bedömning och lön. Detta är avgörande för tilltron till löneprocessen.

Principerna i löneavtalet ger förutsättningar för en väl fungerande lokal löneprocess. Våra lokala organisationer är långt ifrån nöjda med den lokala tillämpningen. Det finns ett fortsatt behov av att centrala parter tar ansvar för att aktivt stödja lokala parter i att utveckla tillämpningen av avtalet. Chefer spelar en viktig roll för den lokala tillämpningen av löneavtalet. De ska ges bättre möjlighet att delta i arbetsgivarens löneprocesser för att på det sättet påverka sina egna förutsättningar som lönesättande chefer. 

Det finns enighet om vikten av ökad lönespridning såväl som möjlighet till lönekarriär inom yrket. Trots gemensamma insatser ser vi fortfarande en allt för sammanpressad lönebild. Centrala parter behöver finna nya och verksamma metoder för att komma till rätta med denna problematik. 

 • Våra medlemmar ska få reallöneökningar under avtalsperioden. 
 • Centrala parter behöver under kommande avtalsperiod fortsätta att utveckla arbetet med att öka lönespridningen och möjligheten till lönekarriär inom flera yrkesgrupper. Vi vill se kraftfulla satsningar så att det lönar sig att utvecklas och bli skickligare i yrket.
 • Löneavtalets beskrivning av löneöversynens olika inslag behöver ses över. 
  • Lönesamtalets funktion och insatser för enskild medarbetare med låg löneutveckling ska förtydligas. 
  • Dialogen mellan chef och medarbetare är en avgörande del av den lokala lönebildningen. Chefernas delaktighet i arbetsgivarens lönepolitik och mandat i lönesamtalet behöver stärkas. 
  • Ett särskilt fokus för utvecklingen av tillämpningen av löneavtalet ska läggas på regioner och andra mycket stora arbetsgivare. Här finns en problematik som centrala parter behöver ta ett ansvar för att komma till rätta med. 
 • Centrala parter behöver förtydliga kopplingen mellan arbetet med aktiva åtgärder/lönekartläggning och arbetsgivarens analys av lönestruktur i samband med löneöverläggningen. 
 • Lokala parter ska få tillgång till personuppgifter för att kunna fullgöra förhandlingsskyldigheten och kontrollera löneavtalets efterlevnad. 

Allmänna bestämmelser 

Allmänna bestämmelser behöver utvecklas för att vara ett attraktivt villkorsavtal. Avtalet ska ge våra medlemmar en reell möjlighet till att påverka sitt arbetsliv. Detta skapar engagemang, arbetsglädje och ansvarstagande i verksamheterna, underlättar kompetensförsörjning och minskar personalomsättning. 

Teknikutvecklingen påverkar gränslandet mellan arbetsliv och privatliv. Detta gränsland behöver regleras tydligare för att skapa en hälsosam arbetsmiljö. Vi ser behov av att öka inflytandet över arbetstiden och införa möjligheter till lokala och individuella anpassningar av såväl förläggningen som arbetstidsmåtten. 

Hållbarhetsfrågorna spelar allt större roll i vårt samhälle. Vi vill se ett gemensamt arbete för att inspirera och stödja lokala parter i dessa frågor. 

 • Våra medlemmar ska få ett ökat inflytande över arbetstidens omfattning och förläggning, exempelvis genom arbetstidskonton eller fler semesterdagar. Ett ökat inflytande uppnås också genom möjlighet att teckna lokala och individuella avtal. 
 • Arbetsgivarens krav på att vara ständigt nåbar ska begränsas till exempel genom beredskapsbestämmelserna. Problematiken visar sig i många medlemsgrupper och främst bland våra chefsmedlemmar. 
 • Individuella överenskommelser om inlöst övertid ska vara uppsägningsbara och årligen ses över. 
 • En systematisering av tidsbegränsade chefsförordnanden inom ramen för tillsvidareanställningar ska begränsas. 
 • Medlemmar som arbetar ständig natt ska få en arbetstidsförkortning så att veckoarbetstiden blir samma som för Vårdförbundets medlemmar. 
 • Parterna ska gemensamt inspirera till implementering av Agenda 2030 och uppmuntra till tecknande av gröna avtal. 

Vi förbehåller oss rätten att komplettera och ändra yrkanden under förhandlingen.