Akademikern

Vi tycker

Så här tycker vi

Akademikerförbundet SSR har en utvecklad politik i frågor som rör utbildning och forskning.

Vill du veta mer om vad vi tycker om forskning och utbildning kan du bland annat läsa vårt Utbildnings- och forskningspolitiska program. Där har vi bland annat ett stycke som rör just forskarstuderandes situation.

Akademikerförbundet SSR anser bland annat att 

 • en etisk kod för doktorander är avgörande för att få bort otillbörliga beroendeförhållanden.
   
 • alla doktorander ska ha anställning i form av doktorandtjänst som berättigar till sociala förmåner och trygghet.
   
  • en ökad dimensionering av forskarutbildningen kombinerad med en satsning på handledarresurser är nödvändig inom välfärdssektorns forskningsfält.
    
 • antagningen till forskarutbildningen i socialt arbete minst borde tredubblas i syfte att få upp andelen forskarmeriterade inom praktiken och andelen disputerade lärare inom grundutbildningen.
   
 • industridoktorander också borde prövas inom välfärdssektorn där arbetsgivaren betalar lönen.
   
 • den evidensbaserade praktiken bör ges ett rejält kunskapslyft i form av att yrkeslivet inom socialt arbete bör skapa en lärandeorganisation ända ut i periferin.
   
 • kombinationstjänster ska finnas på varje större arbetsplats samt att alternativa karriärvägar för forskarutbildade bör främjas.
   
 • den kliniska forskningen bör tillföras mer fasta forskningsresurser, det bör finnas tydliga meriteringsvägar och det bör vara ett krav för vårdavtal att klinisk forskning också kan bedrivas hos privata utförare.
   
 • åtgärder bör vidtas för att ytterligare främja att erfarna praktiker kan verka i akademin som adjungerade professorer.
   
 • de fasta fakultetsanslagen bör öka till förmån för mer grundforskning, samt att resurser för forskning inom socialt arbete tillförs de för området relevanta forskningsråden.
   
 • det bör införas fler lektorat inom gymnasieskolan för disputerade.