Akademikern

Etik

Etik i socialt arbete

Inom socialt arbete handlar många beslut som fattas om etiska avvägningar. Vår etiska kod för socionomer kan hjälpa dig vid svåra ställningstaganden.

I socialt arbete tvingas man fatta beslut som innebär etiska bedömningar. Det kan handla om svåra ställningstaganden som får stor betydelse i den enskildes liv. Det finns ofta inslag av makt och dominans. Det är en viktig professionell kompetens att kunna föra etiska resonemang och göra etiska bedömningar.

Insikt och vägledning

Akademikerförbundet SSR har tagit fram en etisk kod och etiska riktlinjer för personer som jobbar inom fältet socialt arbete. Koden avser att stimulera det etiska samtalet bland socialarbetare och i de organisationer där de arbetar. Syftet med koden är att ge insikt om etiska normer för professionellt verksamma inom socialt arbete, samt öka uppmärksamheten på etiska problem. Koden bidrar också till att stärka yrkesidentiteten eftersom den påminner om att yrkesutövare företräder en profession.