Akademikern

Kurator

Kurator inom hälso- och sjukvård

Kuratorn är den psykosociala experten inom vården. Som den enda professionen inom hälso- och sjukvården med utbildning i juridik är kuratorn den självklara länken mellan vården och andra samhällsaktörer.

Den ökande psykiska ohälsan i samhället gör kuratorns kompetens allt viktigare i hälso- och sjukvården. Olika undersökningar visar att andelen patienter som söker primärvård för psykiska problem står för en tredjedel av besöken hos läkarna. En stor del av den psykiska ohälsan har sin grund i psykosociala problem, som exempelvis arbetsrelaterad stress och ökade krav från samhället.

Trots det ökar det totala antalet kuratorer knappt och i flera landsting sker istället minskningar av antalet tjänster. Akademikerförbundet SSR  anser att alla vårdcentraler ska kunna erbjuda kuratorskontakt. Vi driver frågan om kuratorns viktiga roll inom hälso- och sjukvården genom seminarier och uppvaktningar av politiker och tjänstemän.

I hälso- och sjukvården är kuratorn den enda yrkesgrupp som har utbildats i hur det offentliga systemet är uppbyggt och hur den offentliga lagstiftningen fungerar, samtidigt som man har en teoretisk grund i socialt arbete.

Inför legitimation för kuratorer

Kuratorn är den enda yrkesgrupp inom vården som utför självständigt behandlingsarbete utan att ha legitimation. Akademikerförbundet SSR har drivit frågan om legitimation för socionomer sedan förbundet bildades. För kuratorerna inom hälso- och sjukvården är behovet av legitimationen störst. Kurator är ingen skyddad titel vilket innebär att vem som helst kan kalla sig det oavsett utbildning. Människor som har söker hjälp hos en kurator har rätt att veta att det är en person som är utbildad i psykosocialt behandlingsarbete.

Den 3 juni beslutade riksdagen enhälligt att göra ett tillkännagivande till regeringen att man så snart som möjligt ska avisera ett förslag om införande av legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården. Här kan du läsa mer om hur förbundet arbetade med kampanjen #legitimationnu under våren 2015.

Den 10 mars fattade regeringen beslut om ett uppdrag till UKÄ om att införa en yrkesexamen som leder till legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården. Läs mer här

Kuratorns arbetsuppgifter

Det psykosociala arbetet för kuratorer innefattar utredning, bedömning och behandling i form av till exempel krisstöd och samtal. Kuratorns analys och bedömning är nödvändig för diagnos och behandling. Den utgör ofta underlag för intyg som skrivs av annan personal inom hälso- och sjukvården. I en psykosocial diagnos identifieras de sociala och psykosociala faktorer som kan ligga till grund för ohälsa.

Ofta är olika huvudmän involverade i patienten utifrån sina olika uppdrag. För ett lyckat behandlingsresultat krävs professionsöverskridande arbete i team, där vårdens alla kunskapsområden (medicinsk, social och psykologisk kunskap) samverkar. Kuratorn har en samordnande funktion och handleder även annan vårdpersonal i psykosociala frågor.

I vår policy för kuratorer i hälso- och sjukvården fördjupas beskrivningen av kuratorns uppdrag och vikten av psykosocial kompetens i hälso- och sjukvården.