Akademikern

Skolkurator

Skolans psykosociala expert

Kuratorn är skolans psykosociala expert och den som är utbildad för att se eleven i hela sitt sammanhang. Det förebyggande arbetet är en viktig del i uppdraget.

Kuratorns uppdrag innebär att föra in psykosocialt arbete i skolan för att bidra till att eleven uppnår kunskapsmålen. Att se eleven i sitt sammanhang innebär att ta reda på och förstå hur eleven har det på fritiden, i familjen och i klassen. Det innebär också att arbeta för förändring och att arbeta för att problem inte ska uppstå eller förvärras.

Kuratorn ska också arbeta med skolans värdegrundsarbete, likabehandlingsplaner, handlingsplaner för ökad närvaro, krishantering, mot droger, mobbning och inte minst att handleda lärare i psykosociala frågor. Allt med syfte att undanröja hinder för elevers lärande, för att elever ska må bra och utvecklas positivt enligt skolans mål om ”kunskap, fostran, hälsa”. Socionomexamen är den vanligaste grundutbildningen för skolkuratorer, men det ställs inga formella utbildningskrav på skolkuratorn.