Akademikern

Socialsekreterare

Socialtjänsten under stor press

Socialsekreterarna arbetar med några av samhällets mest utsatta personer. Samtidigt präglas deras vardag av hög arbetsbelastning och personalomsättning. Förbundet arbetar aktivt för att förbättra arbetssituationen för denna viktiga yrkesgrupp.

Socialsekreterare måste få förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb oavsett om de arbetar med ekonomiskt bistånd, utredning av beroendeproblematik eller med barn och unga. Socialtjänstens arbete har blivit allt mer präglat av tidskrävande dokumentationskrav, hög personalomsättning och allt för få anställda i förhållande till mängden ärenden. Akademikerförbundet SSR arbetar för en bra introduktion till yrket, rimlig arbetsbelastning, alternativa karriärvägar och goda arbetsvillkor.

Nationell handlingsplan

Akademikerförbundet SSR har under många år larmat ansvariga politiker om arbetssituationen inom socialtjänsten, men med mycket små resultat. Efter en rad allvarliga händelser i maj 2014 krävde förbundet att SKL och regeringen skulle upprätta en nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården för att komma tillrätta med bristerna.

Vi fick fullt stöd för vårt krav av både SKL och ansvarig minister. I det kommande utvecklingsarbetet med planen kommer vi diskutera så väl villkor och lön, som frågor som rör introduktion i yrket, specialisttjänster, specialistutbildning samt chefsutbildning. En viktig fråga är på vilket sätt kraven på dokumentation kan samordnas och mera tid frigöras för direkt klientarbete.

Projekt och samarbeten

Under 2014 initierade förbundet ett projekt för att konkretisera och utveckla rollen som specialistsocionom tillsammans med några intresserade kommuner. Projektet ska mynna ut i en rapport med syfte att sprida erfarenheterna och inspirera fler att följa efter.

Vid sidan av detta arbete pågår ett samarbete mellan Stockholms universitet och Akademikerförbundet SSR för att ta fram ett evidensbaserat mätinstrument för att normera stress och arbetsbelastning hos socialsekreterare. Med hjälp av instrumentet kommer det att finnas ett underlag för att säga ifrån när belastningen är för hög. Om allt går planenligt lanseras instrumentet under 2016.