Akademikern

Socionomauktorisation

Auktoriserade socionomer

Människor som kommer i kontakt med socionomer befinner sig ofta i en utsatt situation. Det är därför viktigt att de bemöts och behandlas professionellt. Auktorisation av socionomer är en viktig faktor i att höja professionaliteten.

Nämnden för Socionomauktorisation ger utbildade och erfarna socionomer möjlighet att bli auktoriserade. Nämnden står som garant för att en auktoriserad socionom har formell teoretisk kompetens, praktisk erfarenhet och är lämplig att arbeta som socionom med patienter eller klienter.

För att en ansökan ska prövas krävs socionomexamen, tre års yrkeserfarenhet, dokumenterad extern handledning samt intyg om den sökandes lämplighet. Lämplighetsbedömningen görs av två personer som arbetar med och känner den sökande väl. Syftet med auktorisation är att ge klienten ökad trygghet genom ett garanterat professionellt bemötande och handläggning. Socionomen får en kvalitetsstämpel och arbetsgivaren en kvalitetsgaranti.

Ansökningar prövas av Nämnden för Socionomauktorisation som består av framstående forskare och praktiker inom ett brett socialt arbetsfält. Om du vill du veta mer om auktorisationen och ansöka kan du besöka nämndens hemsida.