Akademikern

Vi tycker

Frågor vi driver för socionomer

Akademikerförbundet SSR arbetar med olika frågor av intresse för socionomer. Förbundet är partipolitiskt obundet men tar ställning i frågor som rör våra medlemmar i deras profession.

Vi är det största fackförbundet för socionomer. Vi arrangerar Socionomdagarna, vi instiftade Nämnden för socionomauktorisation som ett led i socionomers professionalisering och vi äger och ger ut Socionomen, den främsta tidskriften för socialt arbete.

Det här tycker Akademikerförbundet SSR

• Socionomutbildningarna ska ha likartat innehåll och vara jämförbara.

• Vi värnar om socionomutbildningen som en generalistutbildning som ger en yrkesexamen. Det ska råda enhetlighet på grundnivå och valfrihet på en mer avancerad studienivå.

• Socialt arbete ska vara huvudämne på alla socionomutbildningar

• Det behövs fler kurser på avancerad nivå för den som vill specialisera sig efter socionomexamen.

• Vi stöder utvecklandet av en evidensbaserad praktik och en närmare koppling mellan forskning och praktik.

• Som nyexaminerad ska du ha rätt till bra introduktion, extern handledning och successiv inslussning i mer kvalificerade arbetsuppgifter.

• Du ska ha rätt till kontinuerlig kompetensutveckling, extern handledning och en rimlig arbetsbelastning.