Vilka regler gäller?

Det finns flera olika anställningsformer. Vad gäller om jag har ett vikariat eller säsongsanställning? Vad säger LAS?

Vi hjälper dig reda ut begreppen kring de vanligaste anställningsformerna.

Personal samtalar i ett kontorslandskap.

Anställningsformer

 • I lagen om anställningsskydd (LAS) är huvudregeln att en anställning ska gälla tillsvidare. En anställning som gäller tillsvidare kallar vi oftast i vardagligt tal för ”fast anställning” eller helt enkelt tillsvidareanställning. Arbetsgivaren kan välja att göra avsteg från detta och tidsbegränsa anställningen.

  I LAS finns det bestämmelser om vilka olika tidsbegränsade anställningsformer som kan tillämpas. Där det finns kollektivavtal på arbetsplatsen kan de innehålla kompletterande bestämmelser om anställningsformer. Det är därför viktigt att du vet både vad som står i lagen och vad som står i det kollektivavtal som gäller på din arbetsplats. Här nedan beskriver vi huvudreglerna för de anställningsformer som regleras av LAS.

  För anställningsavtal som ingåtts före den första juli 2007 gäller de gamla reglerna i LAS.

 • En tillsvidareanställning, eller fast anställning som det brukar kallas, har inget angivet slutdatum. Den gäller alltså tills du själv eller arbetsgivaren säger upp anställningen.

 • Arbetsgivaren har möjlighet att använda sig av allmänna visstidsanställningar. En allmän visstidsanställning kan pågå som längst två år under en femårsperiod.

  Dagens bestämmelser om allmän visstidsanställning har funnits sedan 2007. Innan dess behövde arbetsgivaren kunna motivera varför tjänsten skulle vara tidsbegränsad. Det kunde till exempel röra sig om projekt, tillfällig arbetsanhopning eller praktik. Idag behövs ingen motivering till varför tjänsten tidsbegränsas. En allmän visstidsanställning går alltid att använda. I en del kollektivavtal finns de gamla anställningsformerna fortfarande kvar.

 • En vikarie ska alltid anställas för att ersätta en arbetstagare som är inte är i tjänst. Det kan till exempel handla om föräldraledighet, sjukdom, semester eller tjänstledighet. Det är också möjligt att tillsätta ett vikariat i väntan på att en ordinarie befattningshavare ska tillsättas. Ett sådant vikariat får vara bara finnas under den tid det skäligen kan ta att rekrytera en person till en aktuella tjänsten.

 • Tvåårsregeln, inlasning eller inkonvertering som det också brukar kallas, är den regel i LAS som reglerar hur länge ett vikariat eller allmän visstidsanställning får fortlöpa. Om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren antingen i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, eller som vikarie i mer än två år, övergår anställningen till en tillsvidareanställning automatiskt. Varken du eller din arbetsgivare behöver alltså göra någonting aktivt för att det ska bli en tillsvidareanställning.

  Det är däremot möjligt att vara anställd som vikarie i först två år och sedan på en allmän visstidsanställning i två år utan att anställningen övergår till en tillsvidareanställning.

  Sedan den 1 maj 2016 finns ytterligare en konverteringsregel i LAS. Denna regel finns i 5 a § i LAS och gäller endast allmän visstidsanställning och inte vikariat. Regeln innebär att en allmän visstidsanställning omvandlas till en tillsvidareanställning efter mer än två års anställningstid med anställningsformen i allmän visstid även om det gått mer än fem år, så länge arbetstagaren löpande haft någon form av visstidsanställning (vikariat, allmän visstidsanställning eller säsongsanställning) och det inte gått mer än sex månader mellan den tidigare anställningens sista dag och nästa anställnings första dag.

  Denna regel begränsar således arbetsgivarens möjlighet att stapla visstidsanställningar på varandra för att undgå att anställningen omvandlas till en tillsvidareanställning.

 • Säsongsarbete är arbete som på grund av naturens växlingar eller andra jämförbara orsaker inte kan bedrivas under mer än en viss del av året.

 • Avtal om tidsbegränsad anställning får träffas för arbetstagare som fyllt 67 år.

 • Provanställning är en särskild tidsbegränsad anställningsform. Den får pågå i högst sex månader och ger arbetsgivaren möjlighet att pröva en arbetstagare och arbetstagaren möjlighet att prova arbetsplatsen. Provanställningen övergår i en tillsvidareanställning efter det att prövotiden löpt ut, om inte arbetsgivaren eller arbetstagaren dessförinnan meddelat att den ska upphöra.

 • På flera avtalsområden finns kollektivavtalsbestämmelser som reglerar möjligheterna att tidsbegränsa anställningar på andra sätt än vad lagen säger. Dessa bestämmelser gäller då istället för motsvarande regler i LAS.

 • Ofta pratas det om timanställningar men faktum är att det inte är någon giltig anställningsform varken enligt lagen eller enligt våra kollektivavtal. Eftersom det inte finns någon gräns för hur kort en visstidsanställning får vara så brukar det som refereras till som timanställning i själva verket vara en visstidsanställning. Om du kommer överens om dag för dag att till exempel arbeta åtta timmar en dag, fyra timmar en annan dag och två timmar en tredje dag räknas det som tre olika visstidsanställningar.